Vind woonboot te koop met ligplaats in Woonboten te koop ...

Bitcoin marktplaats van Nederland

฿ Bitcoinplaats - De Nederlandse bitcoin marktplaats Koop en verkoop producten met bitcoins of biedt je diensten aan in ruil voor bitcoins
[link]

PRANK GAAT FOUT???!?

PRANK GAAT SEXUEEL EN DAARNA FOUT ABONNEER OM HET EINDE TE ZIEN!!!!!!!1!!!
[link]

De Nederlandstalige metalsub

Een mini-Shreddit voor Nederlandse en Vlaamse metalheads. Concerten, bandpromotie, of gewoon ouwehoeren over metal, dit is de plek ervoor.
[link]

Unathi Kwaza RT from Joh-Hex: @VFPlus @Unathi_Kwaza @GroenewaldPJ Net 'n vraag. Hoeveel ventilators kon hulle koop met sigarette se tax wat verlore is agv 60 dae se dan.

Unathi Kwaza RT from Joh-Hex: @VFPlus @Unathi_Kwaza @GroenewaldPJ Net 'n vraag. Hoeveel ventilators kon hulle koop met sigarette se tax wat verlore is agv 60 dae se dan. submitted by TweetArchiveBot to LibertyRSA [link] [comments]

Fallout 4 dit weekend gratis te spelen op pc, ook te koop met korting tussen 1 en 4 februari met korting

Fallout 4 dit weekend gratis te spelen op pc, ook te koop met korting tussen 1 en 4 februari met korting submitted by dutchdelightsnl to GamenInJeMoersTaal [link] [comments]

CarRelation | Story | Kever te koop met Mercedesallure

CarRelation | Story | Kever te koop met Mercedesallure submitted by CarRelation to nederlands [link] [comments]

W0086: Wet ter verlenging van de levensduur van elektrische en elektronische apparatuur

Wet ter verlenging van de levensduur van elektrische en elektronische apparatuur

Voorstel van wet

dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:

ARTIKEL I

  1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. consumentenkoop: consumentenkoop zoals bedoeld in Artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7;
b. consumentenelektronica: elektrische en elektronische apparatuur dat bedoeld is voor de consumentenkoop;
c. elektrische en elektronische apparatuur: apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een voedingsspanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom;
d. reparateur: een persoon die bedrijfsmatig elektrische of elektronische apparatuur herstelt.
  1. Deze wet is niet van toepassing op tweedehandsproducten.

ARTIKEL II

Het is de fabrikant onderscheidenlijk importeur van elektrische en elektronische apparatuur verboden om dat apparatuur op de markt te introduceren of in gebruik te nemen, indien met betrekking tot dat product niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen.

ARTIKEL III

Elektrische en elektronische apparatuur dient te worden ontworpen zodat het redelijk kan worden verwacht een reparateur de onderdelen van het product kan vervangen met reserveonderdelen:
a. met behulp van gewoonlijk beschikbaar gereedschap;
b. met behulp van de informatie over het herstellen van het product verkrijgbaar gemaakt door de fabrikant onderscheidenlijk importeur;
c. zonder permanente schade aan het apparaat te verrichten.

ARTIKEL IV

Consumentenelektronica dient te worden ontworpen zodat het redelijk kan worden verwacht de eigenaar van het product de onderdelen van het product kan vervangen met reserveonderdelen:
a. zonder gespecialiseerde opleiding in het herstellen van elektrische en elektronische apparatuur;
b. met behulp van een eventuele duidelijke in de Nederlandse taal geschreven informatie van de fabrikant onderscheidenlijk importeur dat met het product wordt verkocht oftewel gratis toegankelijk is op het internet,
c. met behulp van gewoonlijk beschikbaar gereedschap;
d. zonder permanente schade aan het apparaat te verrichten.

ARTIKEL V

  1. De fabrikant onderscheidenlijk importeur van elektrische en elektronische apparatuur brengt op de markt reserveonderdelen die nodig zijn voor het herstellen van de bedoelde apparatuur, aangezien de vraag naar deze reserveonderdelen.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing in het geval dat minstens tien jaar is verstreken nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht, er vervangende elektrische of elektronische apparatuur op de markt is en het vervangen van de apparatuur het milieu duidelijk minder belast.

ARTIKEL VI

In de wet op economische delicten wordt aan het einde van artikel 1a, onder 1°, het volgende toegevoegd:
“Wet ter verlenging levensduur elektronica, artikel 5.”

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking aan het begin van 2 februari 2022.

ARTIKEL VIII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet ter verlenging levensduur elektronica.
Deze wet zal in het Staatsblad worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.
Gegeven te Enschede, 04-04-2020

Memorie van toelichting

Huidige situatie

De wet op economische delicten stelt een lijst vast van handelingen die worden gezien als economische delicten en daardoor strafbaar zijn.
De wet op economische delicten is hier te bevinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002063/2020-03-19#TiteldeelI_Artikel1a
Artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7:
“1. In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
  1. Wordt de zaak verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wordt de koop aangemerkt als een consumentenkoop, tenzij de koper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst weet dat de volmachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. De vorige leden zijn niet van toepassing indien de overeenkomst door leidingen naar de verbruiker aangevoerd water betreft.
  3. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 750, dan wordt de overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt indien de overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bepalingen van deze titel en die van afdeling 1 van titel 12 zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.
  4. Met uitzondering van de artikelen 9, 11 en 19a, zijn de bepalingen over consumentenkoop van overeenkomstige toepassing op de levering van elektriciteit, warmte en koude en gas, voor zover deze niet voor verkoop gereed zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, alsmede op de levering van stadsverwarming en op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, maar die wel is geïndividualiseerd en waarover feitelijke macht kan worden uitgeoefend, aan een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
  5. Voor de toepassing van de artikelen 9, 11 en 19a wordt een overeenkomst tussen enig persoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, die zowel de levering van roerende zaken als het verrichten van diensten betreft, uitsluitend aangemerkt als consumentenkoop.”

Toelichting

De levensduur veel van elektronische apparaten wordt steeds korter. Het is te vermoeden dat dit opzettelijk wordt gedaan, omdat de producenten meer winst kunnen maken, als consumenten steeds nieuwe apparaten kopen. Volgens Industrieel ontwerper en onderzoeker Marcel den Hollander van TU Delft is de levensduur van elektronische apparaten tussen 2000 en 2005 met 20 procent verminderd. Als voorbeeld geeft hij een koptelefoon: in 2000 kon je er 10 jaar meedoen, maar in 2005 nog maar 8 jaar.
Er is sprake van een wegwerpmentaliteit in onze huidige economie. Dit geldt niet alleen voor elektronica, wordt het repareren van een apparaat opzettelijk moeilijker gemaakt, bijvoorbeeld door geen schroeven te gebruiken om te voorkomen dat de eindgebruiker het apparaat open kan maken.
Dit heeft een grote negatieve impact op klimaat en milieu. Het is duidelijk duurzamer om alleen één onderdeel te vervangen in plaats van steeds de hele apparaat. Deze wet is nodig om onze klimaatdoelen te halen en om de hoeveelheid gegenereerde afval te verminderen.
De Europese Unie heeft al enkele stappen gezet om het recht op reparatie te vast te stellen. Vanaf 2021 moeten wasmachines en koelkasten makkelijk repareerbaar zijn door een professionele reparateur en moeten fabrikanten professionele reparateurs voorzien met informatie en reserveonderdelen.
Deze wet gaat nog een stap verder. Het geld voor alle elektrische en elektronische apparaten. Consumentenelektronica moet ook repareerbaar zijn voor de consument, wat het repareren ook voor professionals eenvoudiger maakt. Als het apparaat niet aan deze regels voldoet, mag het niet worden verkocht op de Nederlandse markt.
De producent of invoerder moet ook genoeg reserveonderdelen maken voor de producten die op de markt worden gebracht. Anders krijgt het bedrijf een boete van maximaal 670 000 euro.

Ingediend door JohanCAvdM namens de regering

Deze lezing loopt tot en met vrijdag, 24-april

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Een Ander Soort Zuster is een boek met bijdragen van 34 vrouwelijke dierenrechtenactivisten die hun verhaal delen over dierenrechten en activisme, ter inspiratie voor anderen, redactie door Geertrui Cazaux & Kiki Baaijens...te koop in elke boekenwinkel, bij bol.com en boekenbestellen.nl. ✅

Een Ander Soort Zuster is een boek met bijdragen van 34 vrouwelijke dierenrechtenactivisten die hun verhaal delen over dierenrechten en activisme, ter inspiratie voor anderen, redactie door Geertrui Cazaux & Kiki Baaijens...te koop in elke boekenwinkel, bij bol.com en boekenbestellen.nl. ✅ submitted by ItsVeganJim to VeganNL [link] [comments]

Platenspeler te koop, misschien mooi, misschien met versterker.

Platenspeler te koop, misschien mooi, misschien met versterker. submitted by MalumAtire832 to tokkiemarktplaats [link] [comments]

#KuCoin & Banxa hebben gezamenlijk de activiteit "Koop #Crypto met 0 kosten via creditcard" gelanceerd

Klik hier voor meer details: https://kucoin.com/news/buy-crypto-with-zero-fees-through-credit-card
✅ Retweet https://twitter.com/kucoincom/status/1320621182396235777 en tag 3 vrienden
✅ Registreren / inloggen via: https://kucoin.com/ucentesignup?utm_source=3rdparty
We zullen willekeurig 3 gelukkige deelnemers selecteren op 29 oktober 2020 (UTC + 8) om elk 20 $ USDT te ontvangen
submitted by KuCoinNetherlands to u/KuCoinNetherlands [link] [comments]

Kamerplantentooic

Hallo thenetherlands
Het lijkt mij leuk om het eens over kamerplanten te hebben omdat mooie planten naar mijn mening iedere woning opfleuren. Ik woon sinds een jaar samen en ik koop met mijn vriendin regelmatig een mooie plant, ondertussen hebben wij zo'n 30 planten in de woonkamer staan. Variërend van het alledaagse kantoorgrasje, een joekel van een aloë Vera, de "wandering jew" tot een paar mooie lianen die uit aan het plafond hangende glazen bollen groeien. Het is voor mij tot een kleine obsessie uitgegroeid en ik ben alles aan het stekken om vrienden en familie daarmee te kunnen verblijden.
Wat zijn jullie favoriete kamerplanten?
submitted by erceve90 to thenetherlands [link] [comments]

Te koop aangeboden: lok haar met bloed van Amerikaanse president Lincoln

Te koop aangeboden: lok haar met bloed van Amerikaanse president Lincoln submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Te Koop een mooi Restaurant met bovenwoning en een terras in Peurto de Mazarron Richting Bolnuevo

Dit super mooie goed renderende restaurant fastfood bedrijf hebben wij samen met ons collega makelaar rechtstreeks van de huidige eigenaar die alles heeft opgezet en een groot succes van gemaakt, het is een Amerikaanse bar met een zij terras van 130 M2 en een overdekt terras van 70 m2 Keuken met toonbank, bar en enkele zitplaatsen van 80 m2 Opslag van 150 m2 waar kan worden uitgebreid (wordt nu gebruikt als opslag/garage) Inventaris keuken:
·Vriezekoelkast van merk viessmann ·Meerdere vitrine koelkasten ·Infrarood kebab machine ·Barbacao grill op gas ·Grill op gas ·Frituur op gas 15 L ·Frituur op elektriciteit 5L x 2 ·Aun ban marie ·Profesioneele magnetron van merk Panasonic ·Profesioneele combi magnetron merk samsung ·2 industriële ovens ·Vaatwasser merk simonelli ·Vitrine voor tapas -Airco -Watertank van 500L met waterpomp voor noodgevallen. -Krachtstroom (3 fases, sommige apparatuur zoals de afzuigkap werken hier op) -Kassa met PDA systeem om bestelling op te nemen.
Het leukste van het gehele concept is dat er ook een tuk tuk verkoopwagen met grill bij de ingang staat waardoor de verkoop voor take way echt top is ook is de tuk tuk op alle lokale markten feesten in de regio te vinden om de hamburgers en hotdogs te verkopen het is ook een begrip dit fastfood geworden in de regio. Boven het restaurant is een woonhuis appartement die voorzien is van 2 slaapkamers 1 badkamer de oppervlakte woonkamer 80M2 ook zit er een terras aan de achterkant en een balkon aan de voorzijde Beide panden zijn eigendom dus er is geen huur of iets wel kan je boven apart gaan verhuren als dit wilt
De prijs verdeling van woning en commerciële ruimte is Commerciële ruimte met inventaris 350.000 Appartement 50.000
Informatie over boekhouding kunt u verkrijgen bij ons , na het tekenen van een NDA en een creditcheck.
submitted by Horecamarktplein to u/Horecamarktplein [link] [comments]

Het is met kloenk! (koop de merch)

Het is met kloenk! (koop de merch) submitted by Snowtail4 to Gamemeneersubmissies [link] [comments]

Huis kopen of beleggen?

Ik zit met het volgende 'dillema' in mijn hoofd. Als ik maandelijks geld 350,- wegzet in indexfunds (10% verwacht rendement) bij Meesman gedurende 30 jaar heb ik bijna 800.000 euro als gevolg van inleg en compound interest.
Als ik echter een huis koop met een maandelijkse netto hypotheeklast van 350,- heb ik na 30 jaar een huis van 160.000 euro. Bij een inflatie van 2% komt dat uit om 172K waarde. Als ik ooit een huis wil kopen kan dat dan makkelijk van het beleggingsvermogen..
Hoe denken jullie hier over? Is een huis kopen wel altijd de beste investering?
submitted by cardassie to geldzaken [link] [comments]

07-09 02:16 - 'Ik had eens gebeld voor het appartement dat te koop staat boven waar ik nu woon in antwerpen: 2 slaapkamers, terras, bewoonbare oppervlakte 93 vierkante meter. 500.000 euro met een optie om overdekte garage te kopen. / Ik w...' by /u/odyssee14 removed from /r/belgium within 637-647min

'''
Ik had eens gebeld voor het appartement dat te koop staat boven waar ik nu woon in antwerpen: 2 slaapkamers, terras, bewoonbare oppervlakte 93 vierkante meter. 500.000 euro met een optie om overdekte garage te kopen.
Ik was lichtelijk geschrokken...
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: odyssee14
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

'PSV in gesprek met Nashville SC over verhuur van Maximiliano Romero met optie tot koop'

submitted by arjenk to PSV [link] [comments]

Willem Petzer: Nee, ek het nie 'n "charity" nie, maar ek wil juis mense aanmoedig om dit SELF te doen. Dis hoekom ek die voorbeeld probeer stel. 😀 Gaan winkel toe, koop 'n bakkie vol kos, vat dit vir jou mense in nood. Dan weet jy sommer ook presies wat met elke laaste sent gebeur!

Willem Petzer: Nee, ek het nie 'n submitted by TweetArchiveBot to LibertyRSA [link] [comments]

Koop Crypto met Banxa tegen nul transactiekosten!

Om onze dankbaarheid te betuigen aan gebruikers, zal KuCoin samen met Banxa, voor een bepaalde tijd, EXCLUSIEVE transactiekosten aanbieden van 8 april 2020 tot 7 mei 2020 (UTC + 8)!
Lees meer over de volledige promotie op: https://www.kucoin.com/news/buy-crypto-with-banxa-at-zero-transaction-fee
submitted by KuCoinNetherlands to u/KuCoinNetherlands [link] [comments]

Koop alle kaarten met 1+1 gratis bij Hallmark.

Koop alle kaarten met 1+1 gratis bij Hallmark. submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Koop Crypto met creditcard en ontvang een kerstcadeau campagne gedistribueerd

KuCoin is erg trots om aan te kondigen dat de weggeefactie voor de Crypto kopen met creditcard en een kerstcadeau nu is voltooid! Alle beloningen zijn verdeeld over de accounts van de winnaars. Winnaars kunnen hun account controleren door naar Activa> Mijn bonus te gaan en de andere beloningen te controleren. Lees meer over dit nieuws op: https://www.kucoin.com/news/en-buy-crypto-with-credit-card-and-get-a-christmas-gift-campaign-rewards-distributed/?utm_source=tftj
submitted by KuCoinNetherlands to u/KuCoinNetherlands [link] [comments]

Koop een Pathé Midweek e-voucher met airmiles

Koop een Pathé Midweek e-voucher met airmiles submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Koop Crypto met creditcard en ontvang een kerstcadeau!

Van 18:00:00 op 25 december 2019 tot 18:00:00 op 31 december 2019 (UTC + 8) krijgen KuCoin gebruikers die Simplex en Banxa gebruiken om cryptocurrency op het KuCoin platform te kopen de kans om een Kerstcadeau.
Lees meer over de volledige promotie op: https://www.kucoin.com/news/en-buy-crypto-with-credit-card-and-get-a-christmas-gift/?utm_source=tftj
submitted by KuCoinNetherlands to u/KuCoinNetherlands [link] [comments]

Waar koop ik een overhemd met een goede prijs/kwaliteit verhouding?

De titel zegt het al: Ik zoek een degelijk wit overhemd. Ik zie vaak overhemden van 15 euro bij bijvoorbeeld de C&A, maar een winkel verderop betaal ik opeens 60 euro voor iets dat op het eerste oog hetzelfde lijkt.
Is het prijsverschil het waard, en waar halen jullie je overhemden?
Alvast bedankt!
submitted by Durkelton to thenetherlands [link] [comments]

Groenland is niet te koop, zo laat de minister van Buitenlandse Zaken weten na berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump overweegt het eiland te kopen. Wel staat Groenland open om zaken te doen met de Amerikanen. [ec]

Groenland is niet te koop, zo laat de minister van Buitenlandse Zaken weten na berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump overweegt het eiland te kopen. Wel staat Groenland open om zaken te doen met de Amerikanen. [ec] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

Drone met camera kopen? - Tips van Kieskeurig.nl - YouTube KOOP DIT NIET. - YouTube ALLES KOPEN MET DE EERSTE LETTER VAN MIJN NAAM ... - YouTube ALLES KOPEN WAT MET DE LETTERS VAN ONZE NAMEN BEGINT ... ALS JE HET KUNT ZINGEN, KOOP IK HET VOOR JE! - Challenge ...

Wilt u een appartement kopen? Bekijk alle appartementen te koop op Koopwoningen.nl — Toegang tot het grootste aanbod appartementen in elke plaats , buurt en straat. Met een landelijk dekkend netwerk van échte vakmannen levert Koop met Service advies, service en de beste producten tegen een goede prijs bij u in de buurt 8 aanbiedingen in november - Koop of Verkoop woonboot te koop met ligplaats op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig woonboot te koop met ligplaats Koop Product. Toegevoegd aan verlanglijstje Verwijderd uit verlanglijstje 1. Stoffen mondmaskers. Cheyan Ademen Gaas Windowproof Luchtvervuiling Fietsen Neus Mond Cover Guard Met Twee Filters Voor Volwassen Vrouwen… € 14,00 Incl. BTW. Koop Product. Toegevoegd aan verlanglijstje Verwijderd uit verlanglijstje 1. Stoffen mondmaskers. Cheyan ademen gaas Windowproof lucht vervuiling fietsen ... TE KOOP. TE HUUR. DIENSTEN. CONTACT. More. TE KOOP. Doornstraat 9 - BOUTERSEM Landelijk gelegen nieuwbouwvilla met 6 slp - € 795.000 - Sint-Lambertusstraat 32 bus 00.01 - HEVERLEE Handelsgelijkvloers met tuin en kelder - € 430.000 - Sint-Lambertusstraat 32 bus 02.02 - HEVERLEE Studio met mezzanine - € 198.000 - Sint-Lambertusstraat 32 bus 01.01 - HEVERLEE Onderhoudsvriendelijk ...

[index] [4876] [6978] [3252] [5214] [1192] [5216] [2934] [4438] [2722] [5567]

Drone met camera kopen? - Tips van Kieskeurig.nl - YouTube

Tijd om de stad in te gaan om deze challenge samen met mijn nichtje uit te voeren! Wie kan de meest dure spullen bij elkaar zingen? Check het snel! Vergeet n... Mario van der Meer verkocht zijn visboot via het ZeelandNet Prikbord: "Een stoere motorboot met de luxe van een jacht". Het vaartuig heeft een gereviseerde M... We gaan ALLES KOPEN WAT MET DE LETTERS VAN ONZE NAMEN BEGINT, een superleuke shopping challenge! Gina gaat op zoek voor Jade en Jade voor Gina dus shoppen vo... ↳ Wil jij mij 21 April ontmoeten in Slagharen? Haal nu je kaartjes: https://bit.ly/2Tzt15n Vorige video gemist? Bekijk die dan hier: https://www.youtube.co... De drone is een immens populaire gadget geworden. Het idee dat je met een automatisch bestuurbaar quadcoptertje prachtige shots kunt maken is iets waar veel ...

#