60 Tweede Strategie-indicator Voor Binaire Opties ...

Sparren over ideeën en methode van berekenen FIRE-doel, tijd tot FO, SR etc

TLDR: Dit is een (vrij) lange post. Ik ben op zoek naar input ove feedback op mijn ideeën hoe een aantal dingen zoals ‘FIRE doel bedrag’, ‘aantal jaar nodig om te sparen’, ‘hoeveel sparen nodig’ beter te berekenen zijn dan op basis van de 4% regel. Ik probeer voor mezelf en voor het boek dat ik aan het schrijven ben over Fuck You Money en FIRE in de berekeningen rekening te houden met zaken als inflatie, salarisstijging, verkoop huis, opmaken van vermogen.
EDIT: Ik dank jullie voor de input en feedback. Met name de impact van levensgebeurtenissen op vooral de uitgaven en daarmee de beperking in SR heb ik iets mee proberen te doen. Daarnaast de mogelijkheid om middels een overwaarde hypotheek het geld uit je stenen te halen.
NIEUW:
Ik heb er het volgende van gemaakt, voor wie geïnteresseerd is:
Ik wil toch een paar scenario’s schetsen en met cijfers onderbouwen om te laten zien hoe voor veel mensen makkelijker of eerder een FIRE doel gehaald kan worden dan gedacht kan worden op basis van de 4% vuistregel. Deze voorbeeld scenario’s zijn puur ter illustratie van wat er mogelijk is voor mensen in verschillende situaties. Ik schets een alleenstaande, een stel zonder kinderen, een stel met kinderen, een stel met kinderen die al uit huis zijn. Dus jonge mensen die nog alle tijd hebben, maar ook oudere mensen die niet heel veel jaren meer kunnen sparen maar wel eerder willen stoppen met werken en hiervoor bijvoorbeeld hun geld uit de stenen willen halen (over je geld uit je stenen halen, lees je later nog een paragraaf).
Ik wil laten zien middels de scenario’s wat het effect is van bepaalde keuzes op je FIRE-doel, op de tijd die je nodig hebt om te sparen en op het bedrag of SR-percentage dat gespaard moet worden om je FIRE-doel te bereiken:
Ik leg hier in woorden uit wat er gebeurt en mogelijk is. De tabellen met alle cijfers staan online op XXXX
Scenario 1
Alleenstaand persoon, 27 jaar oud, besteedbaar inkomen €2400 pm. Bewoont een huurwoning. Start met 20% SR en laat dit stijgen door van iedere salarisverhoging 60% toe te voegen aan het maandelijks spaarbedrag. Netto salarisstijging 2,5% gemiddeld. Verwacht ergens de komende -tig jaar een erfenis van €50K en voegt dit op dat moment volledig toe aan FIRE-pot. Hoeft geen geld over te houden want houdt voor dit scenario geen rekening met een partner en kinderen. Het idee is om te kijken of stoppen met werken op 52-jarige leeftijd mogelijk is, dus nog 25 jaar sparen. Rekent op AOW en pensioen vanaf 67 jaar want bouwt 25 jaar aan pensioen door te werken.
Het FIRE-doelbedrag op basis van 4% regel: 2.400 x 12 x 25 = 720.000 of als je rekent met €2.400 min 20% SR: €576.000. Om met het spaarbedrag van €480 per maand (€2.00 x 20%) het lage doelbedrag bij elkaar te sparen zal 1200 maanden gespaard moeten worden, oftewel 100 jaar, als je geen rekening houdt met rente.
Volgens een scenario calculatie is het volgende haalbaar:
Het salaris stijgt ieder jaar met 2,5%, van €2400 in jaar 1 tot €4341 in jaar 25. Door 60% van iedere salarisstijging toe te voegen aan het spaarbedrag stijgt het spaarbedrag van €480 (20% SR) in jaar 1 tot €1644 (SR 38%) in jaar 25. Het te besteden deel van het inkomen stijgt met maximaal 1,6% per jaar van €1920 in jaar 1 tot €2696 in jaar 25. Met dit spaarplan en een gemiddeld rendement van 4% per jaar creëert deze persoon een FIRE-pot van €455.539 in jaar 25. Hiermee kan het maandbedrag van €2696 dat in jaar 51 te besteden is, gedurende de 15 jaar van FO tot pensioen worden onttrokken terwijl er niet meer wordt gewerkt. (het bedrag stijgt ieder jaar met 1% inflatie). Vanaf pensioenleeftijd is er nog genoeg geld over om tien jaar lang rond de €1000 op te nemen als aanvulling op het pensioen. Dan is het op.
Indien een erfenis vrijkomt van €50.000, bijvoorbeeld in jaar 51 betekent dit 13 jaar langer aanvulling op het pensioen of er kan worden gekozen om het te onttrekken bedrag te verhogen.
Indien dezelfde persoon in staat is te starten met een SR van 30% in plaats van 20% en eenzelfde strategie wordt aangehouden, resulteert dit in een FIRE-pot van €575.479, ongeveer €120.000 meer. Van deze pot kan bijvoorbeeld 35 jaar lang €2456 per maand worden opgenomen (bij 4% rendement op de hoofdsom).
Scenario 2
Een stel, de oudste van de twee is 32 jaar oud, wil uitzoeken of het mogelijk is te stoppen met werken op 50-jarige leeftijd. Ze hebben samen anderhalve baan en verdienen daarmee €3600 per maand in totaal. Ze sparen 30%.
Het berekende FIRE-doel middels de vuistregel is €756.000. Met een spaarbedrag van €1080 (€3.600 x 30%) kost het 700 maanden (58 jaar) dit doelbedrag te bereiken.
Ze laten het SR groeien door 50% van iedere salarisstijging aan hun spaarbedrag toe te voegen. Ze wonen in een koophuis waarvan de waarde €250.000 is en ze zijn in staat om de hypotheek volledig af te lossen voor de gewenste FO-leeftijd over 18 jaar.
Het inkomen stijgt gedurende de 18 jaar van €3600 tot €5477 en het spaarbedrag stijgt mee van €1080 (SR 30%) naar €2019 (37%). Het vrij te besteden bedrag stijgt van €2520 naar €3458 met 2% per jaar. Ze bouwen een vermogen op van €449.690 tot jaar 18.
Het moment van FO valt samen met het volledig afgelost hebben van hun huis dat inmiddels in waarde is gestegen van €250.000 tot €506.454. Omdat ze geen rente en aflossing meer hoeven te betalen besluiten ze 75% van het bestedingsniveau in jaar 18 te gaan opnemen. Dit kunnen ze 18 jaar betalen en dan is de FIRE-pot op. Dit is een jaar na pensioendatum. Het stel besluit hun geld uit de stenen te halen. De woning is op dat moment bijna €950.000 waard. Ze kunnen zichzelf hiervan riant van een aanvulling op het pensioen voorzien tot 95-jarige leeftijd.
Scenario 3
Een stel, leeftijd 42, met 2 kinderen en 2 banen. Ze verdienen netto in totaal €4500 per maand. Hiervan sparen ze de eerste jaren slechts rond de 10% maar zodra de kinderen zelfstandig zijn in jaar 7 kunnen ze het geld dat ze nu overhouden direct sparen en stijgt hun SR tot 38% in jaar 13.
Met welke bedragen ze ook rekenen, ze komen op een FIRE-doel hoger dan €1 miljoen. En ze hebben zeker niet voldoende jaren de tijd om dat bij elkaar te sparen.
Ze hebben reeds een vermogen van €50.000 in jaar 1 en door te sparen en een welkome erfenis in jaar 13 van €100.000 groeit dit vermogen tot €433.868. Ze stoppen met werken en onttrekken eenzelfde bestedingsbedrag als voor FO. Ze kunnen dit bedrag 11 jaar onttrekken en dan is het op. Ze maken het vermogen dat in hun huis zit liquide en kunnen van de opbrengst tot 90-jarige leeftijd het voor inflatie gecorrigeerde bedrag blijven onttrekken.
Scenario 4
Een wat ouder stel, leeftijd 50, met 1 baan, een netto-inkomen van €4.000 per maand, een vermogen van €25.000 en een bijna afgelost huis dat in jaar 1 €450.000 waard is. De kinderen zijn het huis uit en nu kan gespaard worden, te beginnen met 40% SR. Ze hebben nog maar 7 jaar om te werken en bouwen in die tijd een vermogen op van €202.667. Ze onttrekken 75% van het bestedingsniveau dat ze gewend zijn aan hun FIRE-pot vanaf jaar 8 als ze stoppen met werken. Ze kunnen dit slechts 9 jaar doen en dan is de pot leeg. Hun woning is inmiddels €810.424 waard en ze besluiten om de woning te verkopen of een hypotheek te nemen om het geld uit de stenen te krijgen. Ze passen een 4% Withdrawal Rate toe en onttrekken ieder jaar 4% aan hun vermogen dat gemiddeld met rond de 4% rendeert. De hoofdsom blijft voor een groot deel in stand en dat laten ze na aan hun kinderen.
Scenario 5
Een stel, leeftijd 30, 2 jonge kinderen, woonachtig in een huurhuis, 1 baan en een inkomen van €2400. De eerste 22 jaar komt er niet veel van sparen omdat de kinderen een groot deel van het besteedbaar inkomen opsouperen. De twee kinderen kosten in jaar 1 rond de €750 per maand en dat loopt op tot een bedrag van ruim €1000 per maand in het laatste jaar dat ze financieel afhankelijk zijn van hun ouders, 22 jaar later. Toch weet dit stel in 22 jaar tijd door 50% van iedere salarisstijging toe te voegen aan het spaarbedrag het SR te laten stijgen van 6,9% tot 24%. Dan zijn de kinderen zelfstandig en zetten ze een eindsprint in door al het geld wat de kinderen normaal kostten nu direct op de spaarrekening te zetten. In 27 jaar weten ze een FIRE-pot op te bouwen van €374.388. Dit is ongeveer de helft van het FIRE-doelbedrag op basis van de 4% vuistregel. Ze stoppen met werken en betalen zichzelf van deze pot 10 jaar rond de €2400 per maand. Op 67-jarige leeftijd ontvangen ze AOW en pensioen en betalen ze zichzelf een aanvulling op het pensioen van €1000 per maand. Dit kunnen ze doen tot 87-jarige leeftijd. Dan is het op.
Ik hoop ten zeerste dat bovenstaande scenario’s een beeld geven van hoe het volgens mij wel kan in situaties waarin de berekening met de 4% vuistregel niet hoopgevend en zelfs afschrikkend is. Geen enkele toekomstvoorspelling zal kloppen. Geen enkel scenario zal uitkomen. Dat is ook niet het doel van het werken met en denken in scenario’s.
OUDE BERICHT:
Ik ben niet op zoek naar reacties op de hoogte van gebruikte voorbeeldbedragen en percentages, zoals ‘iemand met een dergelijk inkomen kan niet voor dat bedrag een dergelijke hypotheek hebben’ maar ik ben op zoek naar feedback op de ideeën en methode.
Daarnaast denk ik dat deze ideeën en methode op deze manier uitgelegd, als jullie het met de ideeën en methode eens zijn, veel mensen kunnen helpen in hun zoektocht en berekeningen.
Ik heb alles in Excel uitgerekend en dus ook alle tabellen zijn beschikbaar maar die kan ik niet posten in dit bericht. Ik probeer of het via Google Sheets lukt om dit beschikbaar te maken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/143nnSDtW04Y-yHBrkOIUT6SC0j0l9u1GXVILdvjgKHY/edit?usp=sharing
OK, hier gaan we …
Ik wil rekening houden met:
Mijn doel is te laten zien dat FIRE makkelijker haalbaar is dan menigeen denkt obv de 4% /25X methode.
Wat ik wil laten zien is hoe je de volgende welbekende vragen realistischer kunt beantwoorden:
Ik heb een aantal scenario’s uitgewerkt.
Mijn eerste vraag is:
‘Beantwoorden jullie de genoemde vragen ook door rekening te houden met bijvoorbeeld de genoemde vier factoren en dit in een of meerdere scenario’s uiteen te zetten?’
Mijn tweede vraag is:
‘Ben je het eens met onderstaande methode, en heb je er aanvulling op als ik iets vergeten ben, of vind je iets niet correct hoe ik het heb gedaan?’
Scenario 1: De heer Snor ;-)
Meneer Snor
Hier begint meneer Snor met het meenemen van andere factoren. Hij neemt in zijn berekeningen mee een inflatie van 1,5% en komt dan op een benodigd bestedingsbedrag van €2092 over 27 jaar. Op basis van dit bestedingsbedrag wordt zijn FIRE-doel €627.000 en hij berekent dat hem dit pas over 34 jaar gaat lukken. Dit lijkt niet hoopgevend.
Maar hij rekent ook op een salarisverhoging van gemiddeld 2,5% per jaar en denkt daardoor ieder jaar geleidelijk meer te kunnen sparen. Snor heeft bedacht om van salarisstijgingen in de toekomst 50% toe te voegen aan zijn spaarbedrag en 50% te gebruiken om de inflatie te compenseren en levensstijlinflatie te voorkomen. Zijn SR stijgt daarmee van 20% nu tot 30% in 27 jaar.
(in het werkblad Scenario Snor heb ik in groen gearceerd een tabel waarin het salaris, de inflatie en het SR zich ontwikkelen gedurende de tijd. Als Snor 50% van de salarisstijging aan sparen besteedt, voorkomt hij levensstijl inflatie en laat hij zijn SR stijgen van 20% tot uiteindelijk 34%).
Hij berekent dat hij in 27 jaar sparen, met stijgend salaris en stijgend SR een FIRE-pot kan opbouwen van €675.000 waarvan hij zich tot in lengte van dagen (4% WR) €2250 per maand kan betalen. Maar hij wil zijn FIRE-pot alleen gebruiken voor de periode van FO tot pensioen en om die €675.000 in die tijd op te maken, moet hij bijna €5.000 per maand besteden. Dat is veel te veel.
Hij heeft bedacht dat hij ongeveer €2500 nodig heeft (rekening houdend met inflatie) en om zichzelf 15 jaar lang (van FO tot pensioen) €2500 per maand te betalen heeft hij een FIRE-pot nodig van €338.000 (interest 4%). Hij ziet in zijn tabel zijn FIRE-pot groeien en dit bedrag heeft hij al op 45-jarige leeftijd bereikt. Hij berekent dat hij €412.000 nodig heeft om zichzelf 20 jaar lang €2500 per maand te geven. Dat betekent dat hij op 47-jarige leeftijd kan stoppen met werken. Er is dus toch hoop.
Hij behoudt zijn woning en blijft erin wonen van FO tot pensioengerechtigde leeftijd omdat hij dat prettig vindt. Het huis is op FO-moment volledig afgelost. Hij rekent met een waardestijging van zijn woning van gemiddeld 3% per jaar. Over 40 jaar als hij met pensioen gaat en het huis wil verkopen is zijn woning zo’n €1.2 miljoen waard. Met de opbrengst van het ontstane vermogen kan betaald worden wat op dat moment nodig is, tot zijn dood, en in levensonderhoud te voorzien als aanvulling op eventueel te ontvangen AOW en pensioen. Hij berekent hoeveel hij zichzelf hiervan kan uitkeren en realiseert zich dat hij dat nooit bij leven op kan maken. Dus toch een flinke erfenis nalaten dan maar.
Wanneer zou hij zijn huis dan moeten verkopen om het vermogen wel te kunnen gebruiken? Hij realiseert zich dat als hij zijn huis verkoopt voor €777.000 op 53-jarige leeftijd hij zichzelf (4% WR) tot in lengte van dagen €2500 per maand kan betalen. Maar dan moet de woning wel volledig afgelost zijn op dat moment en dus besluit hij de helft van wat hij vanaf nu wil gaan sparen te gaan gebruiken voor aflossing van de hypotheek. De andere helft van wat hij wil gaan sparen zal een FYM-pot worden waar hij vanaf 53-jarige leeftijd mooie dingen kan gaan doen als het allemaal zo loopt als hij denkt.
Heeft meneer Snor hier een beetje een realistische kijk op zaken?
Scenario 2: Paul
Dit scenario is gebaseerd op dezelfde principes maar dan voor een ouder persoon, Paul, 45 jaar oud. Hij heeft dus nog maar tien jaar om te sparen als hij op 55-jarige leeftijd wil stoppen met werken.
Met het sparen en beleggen verwacht Paul in tien jaar slechts €146.000 bij elkaar te krijgen. Dit klinkt als een erg kleine FIRE-pot.(Salarisstijging 2,5%, SR stijgt in 10 jaar van 20% naar 30%, rendement 5%).
Dit geld kan hij opmaken in bijvoorbeeld 30 jaar tijd vanaf FO 55 jaar door €615 maandelijks te onttrekken (3% rendement).
Hij bedenkt op FO-leeftijd zijn woning te verkopen en voor de helft hiervan een kleinere woning op een goedkopere plek aan te schaffen waar hij van FO-leeftijd tot pensioenleeftijd prima kan wonen. Hij schat de waarde van de woning in op €470.000 (obv 3% waardestijging gedurende de komende tien jaar).
Van de helft van de opbrengst van de verkoop koopt hij een woning (kleiner en op een goedkopere plek want hij gaat niet meer werken) waarin hij gaat wonen. De andere helft van het vrijgekomen vermogen gaat hij opmaken in de periode van FO tot pensioen, hij heeft kan hiermee €1800 per maand onttrekken gedurende 13 jaar (interest 3%). Hiermee heeft Paul €1800 + €615 te besteden per maand. Prima vooruitzicht.
Op 68-jarige leeftijd verwacht Paul een gering pensioen en AOW te ontvangen. Hij verkoopt zijn woning die op dat moment zo’n €345.000 waard zal zijn. Als hij dit bedrag wil opmaken in bijvoorbeeld 20 jaar tijd (van 68 tot 88-jarige leeftijd) dan kan hij op €1915 per maand rekenen als aanvulling op pensioen en AOW. Dit lijkt hem best redelijk.
Als hij de hoofdsom (belegd vermogen) wil overhouden en slechts 4% onttrekt, is het bedrag €1150. Nog steeds prima als aanvulling op zijn pensioen en AOW.
Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Is het realistisch voor Paul om het op deze manier aan te pakken?
submitted by MerHeNomadic to DutchFIRE [link] [comments]

Hele artikel van FTM over:"Het financiële fundament onder Forum voor Democratie: Zuidas, vastgoed en orthodoxe christenen"

Forum voor Democratie is dé politieke start-up van het decennium. De partij is in een kelder in de Amsterdamse grachtengordel ontstaan, en vindt haar aanhangers en sponsors in de wereld van het grote geld en bij godvrezende mannen die voor het herstel van orthodox-christelijke waarden vechten. Maar hun geliefde partij heeft weinig op met de Wet financiering politieke partijen.
DIT STUK IN 1 MINUUT
Voor dit artikel heeft Follow the Money, in samenwerking met KRO/NCRV’s Pointer, de financiën onderzocht van Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet laat zich graag omringen door donerende topadvocaten, vastgoedmagnaten en orthodoxe christenen, die via giften invloed proberen te krijgen en het politieke landschap willen beïnvloeden.
Zo maakte de gereformeerde topadvocaat Jan Louis Burggraaf eind 2018 25.000 euro over naar een aan FvD gelieerde stichting. Het geld was afkomstig van een fondsenwervingsavond die Burggraaf voor de partij had georganiseerd.
De advocaat vermeldde op de betalingsopdracht enkele namen van mensen van wie de donatie mede-afkomstig zou zijn, waaronder een oude studievriend. Die zegt echter niets te weten van de transactie: ‘Ik heb nooit enige gift gedaan aan een partij, welke dan ook.’
De donatie verscheen nooit op de jaarrekening van de politieke partij. ‘Gesjoemel,’ zeggen experts over de gift. De kwestie laat zien hoezeer wetgeving inzake transparante partijfinanciering in Nederland nog ‘in de kinderschoenen staat’
//waarschuwing, 15 minuten leestijd + wederhoor van FVD en Jan Louis Burggraaf
Vrijdagavond 9 november 2018. Jan Louis Burggraaf, topadvocaat van Zuidas-kantoor Allen & Overy, neemt het woord in vijfsterrenhotel De L’Europe. Hij spreekt een gezelschap toe van zo’n dertig genodigden, voornamelijk mannen, die een meergangen-diner geserveerd krijgen. De meeste aanwezigen zijn goede bekenden van Burggraaf: studievrienden en oud-huisgenoten. Ze komen jaarlijks enkele malen tezamen, meestal in Amsterdam, om met elkaar te dineren en vrijelijk van gedachten te wisselen over onderwerpen die ‘cultuur, kerk, overheid en politiek’ aangaan, zo laat de gelauwerde specialist in fusies en overnames desgevraagd weten.
Burggraaf en zijn vrienden nodigen bij deze diners vaak sprekers uit. Op deze novemberavond is de man te gast die zich ten doel heeft gesteld het ‘partijkartel’ in Nederland te doorbreken: Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie. Ook advocaat Theo Hiddema, met wie Baudet sinds maart 2017 in de Tweede Kamer zit, is in het chique Amsterdamse hotel aanwezig.
Burggraaf en zijn studievrienden zijn danig onder de indruk van de inzichten die de twee FvD-politici die avond delen
Burggraaf is zeer te spreken over de partij van Baudet, die volgens hem de tijdgeest goed aanvoelt. Baudet stelt onder andere dat Nederland wordt ‘gegijzeld door een politieke, journalistieke en culturele kongsi’ en dat ‘een existentiële crisis het voortbestaan van de Nederlandse samenleving bedreigt’. Burggraaf en zijn studievrienden zijn danig onder de indruk van de inzichten die de twee politici die avond met de aanwezigen delen. Althans, het blijk van waardering voor de toespraken wordt snel zichtbaar op het banksaldo van een aan FvD gelieerd instituut.
Niet alleen betaalt Burggraaf als organisator van de avond de rekening voor het diner; een kleine twee weken later, op 22 november, maakt de advocaat 12.000 euro over naar een ING-rekening op naam van de denktank van Forum voor Democratie. Ruim een maand later, op 28 december, volgt nog eens 13.000 euro. In totaal: 25.000 euro. Dit blijkt uit bankafschriften die Follow the Money en het KRO/NCRV-programma Pointer hebben ingezien.
Politieke partijen moeten alle donaties boven de 4500 euro openbaar maken, zowel die in geld als in natura; dat staat in de wet. Toch staat die 25.000 euro van mr. drs. J.L. Burggraaf niet in de jaarverslagen van FvD. Ook de dinerkosten die Burggraaf betaalde, ontbreken. De advocaat zegt de betalingen namens zijn studievrienden en huisgenoten te hebben gedaan, maar dat blijkt niet te kloppen. ‘Ik heb nooit enige gift gedaan aan een partij, welke dan ook,’ zegt een studievriend van Burggraaf, wiens naam hij op de betalingsopdracht heeft vermeld.

Jan Louis Burggraaf© BRAM PETRAEUS
‘Een goede club’
Als één tak van sport binnen de corporate advocatuur eruit springt, dan is dat het specialisme fusies en overnames. Oftewel: mergers and acquisitions. Afgekort: M&A. Hoe meer een M&A-advocaat wordt gewaardeerd, hoe groter de deals worden en hoe groter de belangen. De M&A-advocaten zijn de rainmakers, de alfamannetjes op de rots die de Zuidas is. En Jan Louis Burggraaf (Rotterdam, 1964) mag zich al vele jaren Nederlands meest gevierde M&A-advocaat noemen.
Hij groeide op in een tv-loos gereformeerd gezin en meldde zich op zijn 15e bij de mariniers. Hij werd weggestuurd, deed na het voltooien van zijn vwo een tweede poging en werd tot zijn grote teleurstelling wegens brildragendheid afgewezen. Hij hield er een levenslange hang naar special forces en legersnufjes aan over, plus een instelling die hem als advocaat goed van pas zou komen. Aan de Zuidas ontplooide hij zijn talenten maximaal, zonder zijn devotie voor het opperwezen eraan te geven. De man die op zondagen steevast niet één, maar twee keer de kerk bezoekt, liet zich ook in het heetst van een overnamestrijd – veelal in de weekeinden – slechts zeer zelden van een bezoek aan een godshuis weerhouden.
Burggraaf werd uiteindelijk zeven keer door zijn vakgenoten uitgeroepen tot de beste M&A lawyer. Hij deed honderden deals die jaarlijks vele miljarden in beurswaarde behelsden. Toen in 2007 het activistische hedgefonds TCI er bij ABN Amro op aandrong de bank op te splitsen of zich over te laten nemen, klopte toenmalig topman Rijkman Groenink aan bij de man die hij het meest geschikt achtte om het grote gevaar af te wenden: Burggraaf. Hij begeleidde de top van de bank totdat ABN Amro door het trio Royal Bank of Scotland, Banco Santander en Fortis werd overgenomen en in stukken werd gereten. Dealwaarde: 71 miljard euro.
De Volkskrant plaatste Burggraaf meermalen in de top 200 van meest invloedrijke Nederlanders. De advocaat – politiek actief in het CDA – beweegt zich waar de economische macht zich ophoudt en is vertrouwensman van vele topbestuurders in binnen- en buitenland. Christian Van Thillo, eigenaar van De Persgroep (DPG), het grootste krantenconcern van België en Nederland, is er een van. In 2011 trad de advocaat toe tot de raad van commissarissen van het bedrijf.
Voor een met 2000 FvD-leden gevulde zaal presenteerde Burggraaf zich ironisch als de ‘boze witte man’
Diezelfde Burggraaf verraste velen toen hij op 25 november 2017 tijdens het jaarcongres van Forum voor Democratie in de Rai in Amsterdam naar buiten trad als sympathisant van Baudets partij. Voor een met 2000 mensen gevulde zaal presenteerde hij zich ironisch als de ‘boze witte man’. De man die ‘boos, bekrompen, onzeker over de toekomst, nationalistisch en als het even kan een beetje xenofoob’ is, voegde hij er schertsend aan toe. En serieus: ‘Dat is het stigma en de diskwalificatie die op mensen wordt geplakt die er een andere mening op nahouden.’
Burggraaf maakte in zijn toespraak van een kleine tien minuten duidelijk dat hij Forum voor Democratie een ‘goede club’ vindt. De partij manifesteert zich op het gebied van de referenda, is voor sterke buitengrenzen en heeft tot zijn vreugde veiligheid en defensie nadrukkelijk in het partijprogramma staan. Op de achtergrond werd op een groot scherm een beeld van zijn professionele habitat geprojecteerd: de skyline van de Zuidas in Amsterdam, het financiële centrum van Nederland.
De link van Burggraaf met Baudet en Forum voor Democratie ontstond echter al jaren voordat hij tijdens het jaarcongres in de Rai achter het spreekgestoelte ging staan om duizenden mensen toe te spreken.
De kelder aan de Herengracht
Ondernemer Cor Verkade is een oude studievriend van Burggraaf en was een van de aanwezigen op de besloten bijeenkomst in hotel De L’Europe. In het dagelijks leven bestiert Verkade (Nieuwe-Tonge, 1967) een vastgoedportfolio van ongeveer 350 miljoen euro. Net als Burggraaf is hij orthodox christen en bewonderaar van Baudet. Hij is nog steeds actief in de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en als ondernemende SGP’er heeft hij een reputatie opgebouwd. ‘Als je een grote investering wilt doen met je bedrijf, ga je niet naar de bank, maar naar Cor Verkade. Dat is algemeen bekend in onze kringen,’ zegt een SGP’er uit het midden van het land.

Cor Verkade© ANP / MARLIES WESSELS
De in Gouda woonachtige vastgoedinvesteerder houdt kantoor in Amsterdam. Om precies te zijn: aan de Herengracht 74, waar ook de kribbe van de politieke partij van Thierry Baudet stond en Forum voor Democratie nog steeds is gevestigd. Samen met de protestantse broers Moshe en Aren van Dam is Verkade voor 75 procent eigenaar van het grachtenpand. Hun gezamenlijke vastgoedonderneming Van Dam, Van Dam & Verkade BV staat er ook ingeschreven. De overige 25 procent is in handen van Burggraaf, die een oude bekende is van de gebroeders Van Dam. Ze zaten in dezelfde christelijke studentenvereniging: de CSFR in Utrecht.
‘Moshe heet eigenlijk Arie Johannes,’ zegt Verkade als FTM hem in de buurt van zijn kantoor op een terrasje spreekt. ‘Zijn ouders noemden hem Martin, maar hij noemt zichzelf Moshe omdat hij het jodendom nog boeiender vindt dan ik.’
Net als Burggraaf zijn de gebroeders Van Dam sympathisanten van Forum voor Democratie, zegt Verkade. Hij was echter degene die Baudet als eerste leerde kennen, in het Conservatief Café in Gouda, een initiatief waar Verkade financieel aan bijdraagt. ‘Tien jaar geleden leerde je daar alle leuke mensen uit het hele land kennen. Met conservatieven onder elkaar heb je een hele fijne sfeer. Dan kun je gewoon zeggen wat je wilt en vrijuit nadenken.’
Volgens Verkade is in een geseculariseerde samenleving ‘een cultuurchristen’ nodig
Verkade is bijvoorbeeld ongerust over de mate van tolerantie waarmee Nederland mensen binnen zijn landsgrenzen toelaat. Hij voorziet ‘een scenario van een burgeroorlog’ wanneer er nog meer islamitische mensen het land binnenkomen. ‘Vanaf een bepaald percentage gaan mensen rechten opeisen, dat zie je wereldwijd. Van de 60 landen waar de islam de dominante godsdienst is, zijn er geloof ik 58 een dictatuur.’
Black Lives Matter noemt hij ‘diabolisch’. Althans: ‘die leugenachtige geest die er is rondom Black Lives Matter is zo fnuikend,’ legt hij uit. ‘Slavernij komt niet door ons vrije westen, sterker nog, wij hebben slavernij beëindigd, als eerste. De Egyptenaren begonnen ermee. Die Akwasi, die komt van een stam die meer heeft verdiend aan de slavernij dan de VOC.’
Volgens Verkade is in een geseculariseerde samenleving ‘een cultuurchristen’ nodig. Iemand die vanuit het verleden kijkt naar het heden. Iemand die ziet dat de Westerse beschaving ten onder gaat, als er niet wordt ingegrepen. Iemand als Baudet. Die waarschuwt nadrukkelijk voor het naderende onheil en heeft al eerder laten zien dat hij iets met christelijke waarden heeft.
In 2013 reisde Baudet immers naar Brussel om daar in de elitaire Franstalige mannenclub Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire als panellid een conferentie bij te wonen, georganiseerd ter gelegenheid van de oprichting van de Transatlantic Christian Council (TCC). Dit blijkt uit onderzoek van tv-programma Pointer van KRO-NCRV dat samen met FTM werd verricht. Deze lobby-organisatie is een initiatief van voormalig SGP- beleidsadviseur en politiek trainer Henk Jan van Schothorst en de christelijke Amerikaanse diplomaat Todd Huizinga.
‘Het doel is met een christelijk netwerk beleid te beïnvloeden met name bij nauwelijks gecontroleerde internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en Europese instellingen,’ zegt van Schothorst in het Reformatorisch Dagblad. ‘Kernthema’s zijn de bescherming en bevordering van leven, gezin en vrijheid.’ In de praktijk betekent het onder andere dat de diepgelovige Van Schothorst ijvert voor de inperking van rechten voor homoseksuelen, transgenders en vrouwen.
Verkade laat weten dat hij TCC een warm hart toedraagt en het initiatief ook financieel steunt. ‘Uiteraard,’ voegt hij daaraan toe. ‘TCC is belangrijk omdat zij vanuit internationale samenwerking probeert een dam op te werpen tegen het in Psalm 2 genoemde kwaad. Die psalm geeft immers een kijkje achter de geestelijke schermen van de geschiedenis van de mensheid.’
Voor de ‘heidense vrienden’
De noodzaak voor een seculier conservatisme zag Verkade al ruim voordat Baudet met Forum begon. Met een aantal orthodox-christelijke zakenvrienden, waaronder Jan Louis Burggraaf, overweegt hij in 2014 een conservatieve politieke partij op te richten voor ongelovige geestverwanten. ‘De heidense vrienden’, zoals Verkade ze noemt. ‘Het CDA was in die dagen wat kleurloos en om te voorkomen dat mensen in de armen van het heidense D66 zouden worden gedreven, moest er een heidense broeder- of zusterpartij van de SGP komen.’ Het idee komt niet van de grond omdat andere alternatieven zich aandienen, zodat Verkade c.s. de plannen ‘in de ijskast zetten’.
‘Om te voorkomen dat mensen in de armen van het heidense D66 werden gedreven, moest er een heidense broeder- of zusterpartij van de SGP komen’
Dat verandert in 2015. De kelder aan de Herengracht staat dan al drie jaar leeg, nadat de vorige bewoner – dominee van de Zuidas Ruben van Zwieten – vertrok om, mede met financiële steun van Verkade, zendingswerk te gaan verrichten. Verkade weet iemand anders te vinden. ‘Thierry zocht in die tijd ruimte voor zijn net opgerichte denktank, Forum voor Democratie. Hij is komen kijken met zijn kompanen en zo begon er vanuit onze kelder een denktank.’ Vanaf 1 juli 2015 betaalt Baudet 600 euro huur per maand. Op 1 januari 2016 stijgt de huur naar 750 euro in de maand. Weer een half jaar later wordt het 800 euro, nog steeds minder dan de 1.200 euro die Verkade de dominee in rekening bracht.
Verkade steunt de denktank ook met een gift via de Forum-businessclub, geeft adviezen en via een goede relatie van de vastgoedman komt er ook geestelijke steun. Henk Jan van Schothorst van de orthodox-christelijke lobbyclub TCC is in april en juni te gast bij de start-up meetings van Forum. Baudet onderhoudt inmiddels een goede relatie met Van Schothorst. Een jaar eerder was hij samen met de lobbyist spreker bij een conferentie van het Danube Institute, een denktank in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, die via een stichting wordt gefinancierd door de regering van Viktor Orbán.
‘Ingroeihuur’
Ondanks de relatief lage lasten en de steun die hij weet te verkrijgen, laat Baudet bij zijn huisbaas doorschemeren dat hij het lastig vindt zijn denktank in de lucht te houden. Verkade: ‘Ik zei dat er waarschijnlijk in Nederland geen ruimte voor een denktank was. Je moet in Nederland een politieke partij zijn, anders kom je er niet.’
In september 2016 is het zover. Samen met voormalig bankier Henk Otten en meervoudig internetondernemer Rob Rooken richt Baudet de politieke partij Forum voor Democratie op.
Verkade verlaagt de huur van 800 naar 490 euro per maand, zo blijkt uit de jaarrekeningen van Forum voor Democratie. ‘Ingroeihuur’, noemt Verkade dat. Wel zegt Verkade dat de partij na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 – toen de partij de begane grond en een extra kamer erbij kreeg – 3200 euro per maand ging betalen. De jaarrekeningen van FvD suggeren echter een lagere huurprijs. De partij betaalde 9600 euro over 2017 en 21.515 in 2018, aldus de jaarstukken van de partij.
Verkade schat dat hij normaal gesproken 3000 euro per maand zou vragen voor de kantoorruimte – die inmiddels de kelder, de begane grond en een extra kamer beslaat. Op basis hiervan en de jaarrekeningen van FvD, berekende FTM de hoogte van Verkades ‘ingroeikorting’. Die bedroeg 20.525 euro (70 procent) in 2017 en 14.485 euro (40 procent) in 2018.
Uit de jaarrekeningen blijkt dat Forum de huurkorting uit de eerdere jaren niet als gift heeft opgegeven
Een bedrijfsmakelaar bevestigt dat een ingroeihuur vaker voorkomt. Wel laat hij weten dat hij de korting die Forum voor Democratie heeft gekregen ‘aan de hoge kant’ vindt.
Uit de jaarrekeningen blijkt dat Forum de huurkorting uit de eerdere jaren niet als gift heeft opgegeven. Inmiddels betaalt de partij een normale huur, maar de vraag is of Forum de korting niet had moeten melden. In reactie op gedetailleerde vragen stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ons alleen de relevante wetsartikelen op. Het ministerie wil niet ingaan op de specifieke casus. De Commissie Toezicht Financiering Politieke partijen, die het ministerie over dergelijke zaken adviseert, antwoordt: ‘Het geven van een huurkorting is niet ongewoon. Dat soort voordelen die in de markt aanwezig zijn, kunnen ook voor politieke partijen gelden en zijn daarmee niet een gift.’
‘Mediabedrijf met een politieke tak’
Wanneer Forum voor Democratie van een denktank in een politieke partij verandert, wordt mede-oprichter Henk Otten zakelijk leider. Otten (Assen, 1967) is een boerenzoon uit Drenthe, die in Groningen rechten en bedrijfseconomie studeerde en zijn loopbaan begon aan de Zuidas in Amsterdam – bij hetzelfde advocatenkantoor waar later ook Jan Louis Burggraaf terecht zou komen. Otten maakt in 1995 de overstap naar Rabo International in Hong Kong, waar hij zich specialiseert als dealmaker in de telecom-wereld. Hij keert terug naar Europa en gaat in Londen voor Lehman Brothers werken, de Amerikaanse zakenbank die in september 2008 ten onder gaat en daarmee de grote financiële crisis inluidt.

Henk Otten, mei 2020© ANP / BART MAAT
In dat economische rampjaar leert Otten via zijn vriend Michiel Visser, een succesvolle Nederlandse advocaat in New York, Baudet kennen. Visser zit net als Burggraaf in de fusies en overnames en is een paar jaar eerder in de ranglijst van Amerikaanse topadvocaten – de Legal 500 – beschreven als een ‘superstar M&A specialist’.
Visser, die ooit met Baudet in dezelfde Leidse universiteitskringen verkeerde, spekt begin 2017 de verkiezingskas van Forum met 10 duizend euro. Hij wordt voorbijgestreefd door Maarten Ruijs, een in Hong Kong woonachtige managing partner van het private equity-fonds CVC Capital Partners.
De schenkingen van Visser en Ruijs steken schril af tegen de inkomsten die de partij in de maanden na de goed verlopen verkiezingen weet binnen te halen. Dat gebeurt onder aanvoering van Otten, die de partij injecteert met het elan van een zakenbankier. ‘Als je een deal laat verslonzen, wordt hij niet geclosed. Dan gaat een ander ermee aan de haal. Zo is het in de politiek ook,’ zegt hij eind 2018 in de Volkskrant, als hij voor het eerst naar buiten treedt. In datzelfde interview beschrijft Otten hoe handig de partij gebruikmaakt van social media en hoeveel mensen ze met hun ‘eigen content’ weten te bereiken. Hij concludeert: ‘We zijn eigenlijk een mediabedrijf met een politieke tak.’
Otten pakt de spreadsheets erbij en ‘benchmarkt’ de andere politieke partijen door inkomsten en uitgaven in kaart te brengen
Als hoofd van het ‘mediabedrijf’ pakt Otten de spreadsheets erbij en ‘benchmarkt’ hij de andere politieke partijen door inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. En hij kiest een duidelijke strategie door vol in te zetten op de werving van betalende leden, om zo een solide kasstroom te creëren. FvD heeft drie smaken in de aanbieding: een lid betaalt 25, 50 of 100 euro. Hoe groter de liefde, hoe meer je kunt bijdragen. De aanpak werkt. Tienduizenden mensen trekken de portemonnee om de partij te steunen. Eind 2017 zijn dat er volgens FvD 20.000, met een inkomstenstroom van meer dan 6 ton. Een jaar later is het ledenaantal ruim 26 duizend en dat levert meer dan 7 ton op. De kassa blijft rinkelen, maar de liefde taant.
De strategie heeft nog andere voordelen: hoe meer leden een partij binnenhaalt, hoe meer de belastingbetaler bijspringt: elk lid levert een subsidie van 7 euro op. En hoe meer subsidiabele leden Forum werft, hoe groter hun aandeel uit de pot die de overheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld. ‘Het is een zero-sum game,’ zegt Otten in het Parool. Want hoe meer leden Forum binnenhaalt, hoe meer subsidie voor hen en hoe minder de concurrentie krijgt. ‘Een hele gezonde dynamiek voor ons,’ jubelt Otten half april 2019. Enkele weken later is zijn lot binnen de partij bezegeld.
Mede-Forum-oprichter en vriend Rob Rooken brengt naar buiten dat Otten met zijn hand in de kas heeft gezeten en 25 duizend euro aan zichzelf heeft overgemaakt. De voormalig zakenbankier trekt direct zijn conclusies en treedt terug uit het bestuur. Na schermutselingen in de media, waarbij Otten en Baudet elkaar over en weer van malversaties beschuldigen, wordt hij in juli geroyeerd. Later wordt duidelijk dat Otten bij zijn werk als penningmeester inderdaad steken heeft laten vallen.
Nieuwe penningmeester, andere ex-bankier
Otten wordt opgevolgd door een andere oud-bankier: Olaf Ehpraim. De nieuwe penningmeester komt bij de zakenbank MeesPierson vandaan, dat onderdeel is van ABN Amro en in 1996 door Fortis Bank werd overgenomen. Ephraim is door een andere ex-bankier uit de Forum-gelederen naar voren geschoven: Paul Frentrop. De twee kennen elkaar nog uit de tijd dat ze samen bij MeesPierson zaten en uit de periode dat ze beiden voor Deminor werkten, een Belgische onderneming die opkomt voor de belangen van minderheidsaandeelhouders. Bij het congres van FvD in Barneveld in november 2019 wordt de nieuwe penningmeester aan de partijleden voorgesteld. Als Ephraim het woord krijgt, maakt hij al in zijn eerste zin gehakt van het werk van zijn voorganger: ‘Ik heb nog nooit zo'n administratieve en financiële rotzooi aangetroffen.’
FvD spreekt van ‘omzet’ en van ‘exploitatiebaten’ en aan de andere kant van ‘kostprijs van de omzet’ en het ‘exploitatieresultaat’
De jaarrekening 2018, die in juni wordt gepubliceerd, ademt nog wel de aanpak van Otten. Forum voor Democratie spreekt in het jaarverslag van ‘omzet’ en van ‘exploitatiebaten’ en aan de andere kant van ‘kostprijs van de omzet’ en het ‘exploitatieresultaat’. De nadruk komt in 2019 ‘volledig’ te liggen op het ‘verder professionaliseren van de partij’, belooft de leiding. En: ‘We willen bouwen aan een breed netwerk aan sponsoren en donateurs, waarmee we middelen genereren die onze financiële slagkracht verder vergroten.’
Het bewijs dat er flink aan het bredere netwerk is gebouwd, bereikte een maand geleden de buitenwereld. Op de avond van 10 september treedt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra op als gastheer van een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie. Hoekstra heeft daarvoor Amerikaans grondgebied opengesteld: de ambassade in Wassenaar. ‘Ongeveer veertig procent van de genodigden was ondernemer. De rest was partijtop,’ vertelt de aanwezige media-ondernemer en organisator van luxe-beurzen Yves Gijrath aan De Groene Amsterdammer. In een eerdere podcast omschrijft Gijrath de avond als ‘een soort funding bijeenkomst’. De uitnodiging die de journalisten van De Groene te zien krijgen, vermeldt ‘op uitnodiging van Forum voor Democratie en Pete Hoekstra’.
Onderzoek dat tv-programma Pointer van KRO-NCRV in samenwerking met FTM heeft gedaan, wijst uit dat Hoekstra goed bevriend is met de orthodox-christelijke Henk Jan van Schothorst van lobbyorganisatie TCC. Dat is niet voor niets, beiden promoten hetzelfde gedachtegoed: ‘Hoekstra is een tegenstander van abortus, hij is een tegenstander van het homohuwelijk en van LHBT+-rechten,' zegt de Amerikaanse journaliste Sarah Posner.
HENK JAN VAN SCHOTHORST, SGP
"Baudet heeft best veel van onze programmapunten overgenomen"
Het zijn dezelfde standpunten die Baudet met enige regelmaat ventileert. ‘Op een aantal gebieden is hij zeker een medestander,’ zegt Van Schothorst. ‘Ik ben lid van de SGP en dat is de partij waar hij een hoop van heeft meegenomen. Hij heeft best veel van onze programmapunten overgenomen.’ Of Baudet echt in God gelooft en naar de bijbel leeft, doet er eigenlijk niet toe voor Van Schothorst en de orthodoxe christenen. ‘We kijken bij TCC niet naar personen maar naar beleid, wat er onder de streep uitkomt.’
Financiële slagkracht
De belofte die Forum voor 2019 deed om de financiële slagkracht te vergroten, wordt ruimschoots gestand gedaan. Forum kan dat al in juni 2019 zeggen: de grootste donaties uit de korte geschiedenis van de partij zijn dan binnen. In januari en in maart maakt private equity-man Maarten Ruijs vanuit Hong Kong in totaal 280 duizend euro over. In oktober stort hij nog eens 75 duizend euro. De in Cyprus gevestigde software-ondernemer Nick Galea doneert 50 duizend euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van Forum, die begin oktober naar buiten komt.
Politicoloog André Krouwel zet grote vraagtekens bij deze donaties: ‘Het is raar dat een buitenlands persoon of bedrijf geld mag geven. Als je op Cyprus gaat zitten omdat je daar de belasting ontwijkt, moet je je niet tegen de Nederlandse politiek aan bemoeien. No taxation without representation, maar natuurlijk geldt ook no representation without paying taxes. Het is belangrijk dat de mensen die belasting betalen en de consequenties voelen meepraten en anderen niet.’
Een grote donateur is actief in de ‘exploitatie van interactieve communicatiesystemen, waaronder real-time vrijetijdsdiensten met volwassenen-content’
Opvallend zijn ook de schenkingen van de vennootschap van de zoon van vastgoedman Erik de Vlieger (10 duizend euro) en vastgoedondernemer Michael van de Kuit, die via zijn bedrijf Nedstede eveneens 10 duizend euro overmaakt. Pikant zijn drie donaties van Jan van den Broek uit Almere, die in totaal een omvang hebben van 25.500 euro. Van den Broek lijkt niet van orthodox-christelijke signatuur. Hij is de man achter onder meer Netbabes BV en de dienst ClubSense. Van den Broek (1949) blijkt onder andere actief te zijn in de ‘exploitatie van interactieve communicatiesystemen, waarmee ook real-time vrijetijdsdiensten met volwassenen-content kunnen worden aangeboden’.
‘Gewoon gesjoemel’
Ook een befaamde Amsterdamse M&A-advocaat staat op de lijst: Jan Louis Burggraaf. Hij doneert 5 duizend euro. Een vijfde van het bedrag dat hij eind 2018 op de rekening van de stichting van Forum overmaakte, en dat niet openbaar is gemaakt. Het bedrag is wat resteerde na de door Burggraaf georganiseerde avond in het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe. Daar had de advocaat naar eigen zeggen zijn ‘studievrienden’ en ‘oud-huisgenoten’ voor uitgenodigd om er naar toespraken van Baudet en Theo Hiddema te luisteren. Burggraaf betaalde in twee tranches ‘het saldo van wat overblijft na betaling van de kosten van de betreffende avond’. In totaal: 25 duizend euro. Maar het verhaal van Burggraaf schuurt.
De eerste betaling – 12 duizend euro op 22 november – doet hij onder andere namens C.M.J. Burggraaf en A.J.M. Burggraaf. Dat zijn de twee zonen van de advocaat: Constantijn en Alexander. Bronnen die bij de presentatie in het hotel aanwezig waren, ontkennen familieleden van Burggraaf te hebben gezien. De zonen vallen ook niet onder de noemer ‘studievriend’ of ‘oud-huisgenoot’.
Een derde persoon die volgens deze betaalopdracht van Burggraaf zou hebben meebetaald, is J.J. Blanken. Dat blijkt advocaat Jan Blanken te zijn, werkzaam bij Capra Advocaten in Den Haag. Blanken, die inderdaad een oude studievriend van Burggraaf is, ontkent desgevraagd bij de bijeenkomst in De L’Europe aanwezig te zijn geweest en heeft ook niets betaald. ‘Ik heb nooit enige gift gedaan aan een partij, welke dan ook.’
Volgens politicoloog Ruud Koole wordt met deze overschrijvingen gepoogd de wet financiering politieke partijen te omzeilen
Bij de storting van 13 duizend euro die Burggraaf tussen kerst en nieuwjaar van 2018 doet, staat vermeld: ‘Geschonken door vijf verschillende personen. Gegevens bij mij bekend en ik kan desgevraagd delen.’
Volgens politicoloog Ruud Koole wordt met deze overschrijvingen gepoogd de wet financiering politieke partijen te omzeilen. Die wet zegt dat donaties boven de 4500 euro openbaar moeten worden gemaakt, wanneer het bedrag is overgemaakt aan een politieke partij of daaraan gelieerde neveninstellingen. Door de bedragen toe te schrijven aan meerdere personen en ze over te maken aan een stichting van Forum voor Democratie, die op dat moment niet de status van neveninstelling heeft, valt de overboeking buiten de wet.
Koole: ‘Hij dacht: ik kom boven de 4500 euro uit, weet je wat, ik geef gewoon namen van familieleden op. Dat vind ik valsheid in geschrifte. Het is gewoon gesjoemel.’ Volgens de hoogleraar is de overboeking niet in strijd met de wet. ‘Maar het bedrag had wel geopenbaard moeten worden, zodat de kiezer weet van wie een partij geld krijgt,’ vindt de hoogleraar. Koole is bekend met het fenomeen van via een stichting geven, ook wel omweg-financiering genoemd. ‘Een klassiek probleem in de partijfinanciering.’ ‘Ik vind dat Nederland wat dit betreft nog wel in de kinderschoenen staat.’
Politicoloog Krouwel stelt dat Nederland terecht een slechte reputatie heeft op dit vlak: ‘We zijn hier het wilde noorden van de partijfinanciering.’ ‘Het ergste waar je bij dit soort gevallen voor gestraft wordt, is dat het uitkomt. Daarmee is de kous is af. Ze hebben gepoogd onzichtbaar te blijven en dat is niet gelukt.’
Directe bronnen rond Forum voor Democratie met wie FTM sprak, stellen dat er die avond in De L’Europe meer werd verhuld. Het diner dat Jan Louis Burggraaf organiseerde, was niet slechts een avondje met vrienden. De bronnen beschrijven een overleg dat plaatsvond op het kantoor van Allen & Overy in Amsterdam, anderhalve maand eerder. De aanwezigen bij de bespreking: Jan Louis Burggraaf en een delegatie van Forum voor Democratie. Ze zouden de avond in het hotel besproken hebben: ‘Het ging niet om een vriendenclubje, het ging om fondsenwerving.’
WEDERHOOR FORUM VOOR DEMOCRATIE
In antwoord op onze bevindingen en een gedetailleerde set vragen, reageerde Forum voor Democratie als volgt: ‘FVD vertegenwoordigers zijn als gastspreker bij een diner aanwezig geweest. Georganiseerd door een groep vrienden die elkaar lange tijd kennen. Dit doen ze volgens mij vaker, zo ook in het najaar van 2018 in L’Europe. Zoals tijdens die avond aan het einde is aangegeven, gaat de opbrengst van zo een avond na aftrek van kosten richting spreker of bepaald goed doel. Op die avond werd aangegeven dat het restant naar FVD zou gaan.
We kunnen nagaan dat op het korte verzoek van de heer Burggraaf in november 2018 op de vraag naar welk bankrekeningnummer het saldo zou moeten overgemaakt, de toenmalige penningmeester heeft bericht: “Forum voor Democratie eindigend op 8174.” Dit bericht is zonder enige toelichting of aanvulling gestuurd en door de heer Burggraaf gebruikt om het beloofde restant van de avond over te maken onder de naam “Forum voor Democratie” Waarom op initiatief van de vorige penningmeester specifiek dit nummer is doorgegeven aan de heer Burggraaf is ons niet bekend.
Het bedrag is dus op verzoek van de vorige penningmeester overgemaakt naar Stichting Forum voor Democratie. Genoemde rekeningnummer is van de stichting. Deze stichting kent geen van de genoemde specifieke bepalingen of verplichtingen die u noemt. Over de ontvangst van deze betalingen is de Stichting Forum voor Democratie, noch de Vereniging Forum voor Democratie gehouden verantwoording af te leggen in de zin van de Wet Financiering Politieke Partijen (Wfpp). Dit geldt niet alleen voor deze stichting, maar ook voor vergelijkbare stichtingen als bijvoorbeeld de stichting Mr. H.C. Dresselhuys fonds, stichting Godefridus van Heesfonds of de Stichting Ivo Opstelten Foundation die aan de VVD gelieerd zijn. De betreffende stichting dient zich uiteraard wel te houden aan algemene regelgeving. Kortom, de genoemde Wfpp artikelen zijn niet van toepassing. Ook melding aan het ministerie is niet aan de orde. Van schending van welke norm dan ook is dus geen sprake.
Uiteraard hebben wij de herkomst geverifieerd. Hoewel dus niet verplicht op basis van de Wfpp, willen wij wel graag weten dat geld uit verantwoorde bronnen komt. We kennen de uiteindelijke contribuanten. Wij begrijpen dat de afspraak binnen de vriendengroep, welke ter plekke in het najaar in L’Europe expliciet is herhaald (daar zijn vertegenwoordigers van FVD die aanwezig waren getuigen van), dat via de heer Burggraaf na aftrek van alle kosten voor die avond de verdere opbrengst aan FVD zou worden betaald, is opgevolgd. De heer Blanken heeft op basis van onze administratie inderdaad geen directe betaling aan FVD gedaan maar heeft geen bezwaar gehad, althans daar hebben wij niets van gemerkt tot op heden, dat mede namens hem het saldo van de avond bij FVD is terechtgekomen. De heer Blanken was naar wij weten de betreffende avond aanwezig en getuige van de toezegging. We kennen de personen achter de bedragen dus. Velen hebben we gesproken tijdens de bewuste avond in Amsterdam.’
In antwoord op deze verklaring stuurde FTM een lijst vervolgvragen. Hierop volgde tot dusver geen reactie.
WEDERHOOR JAN LOUIS BURGGRAAF
‘Vanuit de studievriendenclub/oud-huisgenoten dragen mensen bij aan de kosten van een avond. Soms iedereen, soms één om de beurt. In geval van niet commerciële diner sprekers (bij commerciële sprekers gaat het geld op richting spreker) hebben we tevens de gewoonte het saldo van wat overblijft na betaling van de kosten van de betreffende avond over te maken naar een niet commercieel doel, vaak een goed doel. Soms zijn dat inderdaad redelijke bedragen. Zo ook hier. De mensen die wilden betalen hebben aan mij betaald en ik heb na het voldoen van de kosten van de avond het restant overgemaakt naar FvD conform afspraak met de vriendenclub. Niemand is door FvD dus verplicht oid om iets te betalen.
Waarom door vriendenclub eerst naar mij is betaald, is omdat ik contractspartij van l'Europe was en ik eerst de kosten van de avond wilde voldoen. Dat ik in twee keer aan FvD betaald heb, komt louter omdat vanuit de vriendenclub sommigen mij heel vlot en anderen iets trager betaalden. Ik wilde niet nodeloos op geld van anderen zitten. Maak je geen zorgen (als je dat al doet): ik heb niets fiscaal afgetrokken als gift oid.’
In zijn tweede reactie meldt Burggraaf onder andere dat er, behalve vrienden, ook familie aanwezig was:
‘De aanwezigen waren voor zeker 90% (zeer) bekend voor de meeste aanwezigen(en zeker ook voor mij) en bestond uit oud-huisgenoten,(studie)vrienden, van sommige vrienden ook hun partners en soms hun jongvolwassen kinderen! Die laatste groep bestond uit meerdere studerende jong volwassenen/jongeren! Dat kan niemand ontgaan zijn.
Ik/de vriendenclub weet wie aanwezig was en daar gaat het om. Waarom zou iemand liegen over aanwezigen?
Ik weet wie bij heeft gedragen aan de betreffende avond en welk saldo ik conform afspraak(dus na aftrek van de kosten voor de avond) in twee keer heb overgemaakt. Ook wie bij heeft gedragen aan het tweede deel is mij bekend, zij allen waren de betreffende avond aanwezig.’
Over advocaat Blanken zegt Burggraaf dat hij zich niet kan voorstellen dat Blanken niets van de avond in De L’Europe weet: ‘Mijn eerdere mededelingen betreffende de avond staan nog steeds. Een andere lezing is incorrect.’
Met medewerking van Eric Smit. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van Follow the Money in samenwerking met KRO/NCRV’s Pointer. De serie over de financiering van Nederlandse politieke partijen wordt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten gesteund met een financiële bijdrage.
submitted by Gomez773 to Forum_Democratie [link] [comments]

10-16 02:37 - '[quote] Is gewoon niet waar, omdat je altijd vast zit met extra gascentrales om de wisselvalligheid om te vangen. Zeker in de beginfase. / Ik heb je de grafiek al gegeven die duidelijk aantoont dat er minder uitstoot zou zijn d...' by /u/Tybo3 removed from /r/belgium within 296-306min

'''
Ik zeg dat een strategie die focust op hernieuwbare bronnen over die periode een duidelijk lagere nettohoeveelheid broeikasgassen zal opleveren.
Is gewoon niet waar, omdat je altijd vast zit met extra gascentrales om de wisselvalligheid om te vangen. Zeker in de beginfase.
Ik heb je de grafiek al gegeven die duidelijk aantoont dat er minder uitstoot zou zijn door hernieuwbaar + kernenergie.
Ik zie er het nut niet van in om het nucleair debat nog eens over te doen in deze discussie. Dit is natuurlijk wel een traditioneel argument van de kernsector met een hele hoop gaten erin: ten eerste houdt het enkel rekening met de doden, en niet met zieken en exclusiezones. Ten tweede en daarbij aansluitend veegt dit diffuse problemen onder de mat omdat die moeilijker te detecteren en te attribueren zijn. Ten derde houdt het enkel rekening met de optelsom tot nu toe, terwijl nucleaire energie risico's genereert die nog eeuwen in de toekomst gelden. Alle dingen die dit argument negeert zijn elementen waar nucleaire energie zonder enige twijfel slechter op scoort dan de alternatieven.
Ik ga de discussie inderdaad niet opnieuw voeren. De waarheid is dat nucleair minder doden per Twh heeft dan andere energiebronnen.

Het één sluit het ander niet uit.
Nee, het wilt gewoon zeggen dat geen enkel argument voor jouw uitmaakt, want je wilt de centrales gewoon dicht. Het maakt voor jouw dus niet uit of een grid met kernenergie goedkoper en schoner zou zijn, want je wilt ze gewoon dicht hebben. Deze hele discussie is dus tijdsverspilling, want ongeacht van welk argument ik maak zal je de centrales even goed toe willen.
Nee. Een beter investeringsklimaat had kunnen leiden tot een grotere hernieuwbare capaciteit, of een beter energiebeleid tot een lagere energiebehoefte tout court. Het is niet voor niets dat de kernuitstap niet meteen uitgevoerd werd, dat is een expliciete erkenning dat er nog voorbereidend werk bijhoorde.
Je kan niet goed volgen.
In elk scenario zou het beter geweest zijn om de kerncentrales open te houden.
Een grotere hernieuwbare capaciteit zou goed geweest zijn, kerncentrales + hernieuwbaar zou beter geweest zijn. Onthoud wel dat als ik "beter" zeg, ik minder Co2 uitstoot bedoel. Ik snap dat dit voor jouw eerder "zonder kerncentrales" betekend.

En 30% fossiel en hernieuwbaar, in het bijzonder de superflexibele gas en waterkracht. Die kerncentrales zijn genereus gesubsidieerd en gebouwd in het verleden, als geld geen probleem is is het natuurlijk technisch mogelijk.
6.8% van de energie in Frankrijk komt van gascentrales, 63% komt van kernenergie. Hier is de grafiek voor de verschillen in output voor Frankrijk.
[[link]3
Frankrijk load balanced dus wel degelijk met hun kerncentrales, en dit is geen enkel probleem.

​Twee maten, twee gewichten. Kerncentrales hebben gewoon niet dezelfde flexibiliteit, en als zodanig hinderen ze de groei van hernieuwbare bronnen. Dat is het investeringskliimaat, heb ik al vaak genoeg gezegd, dat er dan voor zal zorgen dat we na de verlenging in exact dezelfde positie zullen zitten.
Je moet niet dezelfde flexibiliteit hebben om dezelfde functie vervullen. Als er genoeg spinning reserve is, wat er is, heb je meer dan genoeg tijd om de output te verhogen overheen het grid.
Het verschil in flexibiliteit tussen gas en kerncentrales is geen probleem.
Ik weet bij voorbaat al dat het je niet uitmaakt dat dat verschil niet relevant is, want de centrales sluiten is een doel op zich.

Uw argument was dat hernieuwbare bronnen niet voldoende volume kunnen leveren, kunnen ze wel, dat is voldoende bewijs.
Fout.
Ik zei dat je zou moeten overbouwen zodat je extra capaciteit voorziet om je opslag op te laden.
Jij linkt me dan een artikel dat zegt dat een provincie in Duitsland 120% van hun energie verbruik opwekt via hernieuwbaar.
Dat weerlegt mijn argument niet.
Dat toont ook niet aan dat wel of niet voldoende volume kunnen leveren, dat is zoals zeggen dat Antwerpen op 100% groene energie draait omdat de kerncentrales toevallig daar staan.

Ik heb ook nooit gezegd dat hernieuwbaar het nodige volume niet kan leveren, ik heb gezegd dat je daarvoor moet overbouwen, opslag voorzien, ... En dat dit allemaal kosten zijn die nu niet in de lage kwh prijs waar jij mee blijft schermen omdat die hernieuwbare capaciteit geinstalleerd wordt op bestaande grids waar deze functies vervult worden door andere energiecentrales.

Voor een bepaald budget? Met hernieuwbare bronnen.
Dan moet je overbouwen, wat de kost omhoog duwt.
Voor kerncentrales is dit een winst in efficiëntie, omdat ze dan 's nachts meer te doen hebben. Dat is ook waarom kerncentrales en hernieuwbare energie elkaar goed complementeren. Overdag kan het load balancen, als de loads oke zijn kan het opladen en als het nacht is kan het ook opladen.

Een kerncentrale die aan load following doet, doet dat ook maar door onder capaciteit te draaien op periodes van beperkte vraag. Dat is niet anders.
Jij zei dat load following gewoon afschakelen bij overcapaciteit is, maar dat is pertinent niet juist. Het is ook de output opschalen als er te weinig verbruik is, wat hernieuwbaar natuurlijk niet kan.
Met hernieuwbaar heb je meer load following capaciteit nodig, omdat het wisselvalliger is. Hernieuwbare energie is niet geschikt om te load followen.

Leugens.
6% gasenergie, 63% kernenergie.
[[link]3

Voor mij is het alleen maar makkelijker te beargumenteren als het niet 100% hernieuwbaar moet zijn.
Ik weet dat dit veel makkelijker is, dat is ook waarom dat mijn standpunt is.
Dus, als je niet 100% hernieuwbaar zou gebruiken, wat is dan jouw complementaire energiecentrale? Ga je kiezen voor Co2 uitstoot of voor schone kerncentrales? Super benieuwd wat je antwoord hier is.

Je hebt al toegegeven dat dit makkelijker zou zijn, dus nu ben ik super benieuwd hoe!

Kijk, dat illustreert nu duidelijk de irrationele nucleaire geilheid. De basisprijs van hernieuwbare energie is drie keer lager, dus leg dan eens uit waarom we drie keer meer zouden betalen (en meer risico's nemen) voor hetzelfde eindproduct?
Al meerdere keren uitgelegd dat die prijs een vertekend beeld geeft. Ook al meerdere keren uitgelegd waarom. Denk niet dat nog een keer je opeens bereid gaat maken om dat ook te lezen.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: Tybo3
1: **w.*esea*chgate.net/p*of*le***med_Abdelhameed*/*ub*icati*n/31*311*9*/f*gur*/fig**AS:63***60***[email protected]*171375/Avera*e*da*ly-nu*lea*-gene**tion-a*d**aily-va*iati*n-o*-n*c*ear-*enerati**-in*F*a**e*in.p** 2: www.research*a*e.*et/p**f*le/Ahme*_Ab*el*ameed5/****i*ati*n/3*9*11**2/f*gure/fig1*AS:63*63*02*[email protected]*0517**75*A*erag**daily-nu*lear-*eneration***d-**i**-va*i*ti*n-of-n*cl*ar-gener*ti*n-***F*ance-in.pn* 3: www.rese*rch*ate.net/prof*le/*hme*\_Ab*elh*meed5/public**i**/*19311592*figu*e/fig1/**:**16360225300*[email protected]*276051713*5**ve***e***ily-nuc*e*r*gen*ra*i*n-****d*i*y-vari*tion-of-nuc*ea*-gene*ation*in-Fr****-i*.*n*]^^1 4: w*w*researchg**e.net/*rofile/Ahmed*_A**e*ha*eed*/p***icat*on*31***1592/figure**i*1/AS:631***022*30*[email protected]*527605*71375/*verage*d*ily-nuc**a*-g*ner*tion**nd-daily-va*iation-of-*uc**ar-*ene*at**n*i*-*ra***-in.png]^^1
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

10-16 03:09 - '[quote] Ik zeg dat een strategie die focust op hernieuwbare bronnen over die periode een duidelijk lagere nettohoeveelheid broeikasgassen zal opleveren. / [quote] Ik zie er het nut niet van in om het nucleair debat nog e...' by /u/silverionmox removed from /r/belgium within 654-664min

'''
We hebben 30 jaar om Co2 neutraal te zijn, en je zegt dat het de komende decennia geen probleem is...
Ik zeg dat een strategie die focust op hernieuwbare bronnen over die periode een duidelijk lagere nettohoeveelheid broeikasgassen zal opleveren.
En dat slaat nergens op, want kernenergie heeft het minste aantal doden per Twh aan energie.
Ik zie er het nut niet van in om het nucleair debat nog eens over te doen in deze discussie. Dit is natuurlijk wel een traditioneel argument van de kernsector met een hele hoop gaten erin: ten eerste houdt het enkel rekening met de doden, en niet met zieken en exclusiezones. Ten tweede en daarbij aansluitend veegt dit diffuse problemen onder de mat omdat die moeilijker te detecteren en te attribueren zijn. Ten derde houdt het enkel rekening met de optelsom tot nu toe, terwijl nucleaire energie risico's genereert die nog eeuwen in de toekomst gelden. Alle dingen die dit argument negeert zijn elementen waar nucleaire energie zonder enige twijfel slechter op scoort dan de alternatieven.
Jammer genoeg ben ik inderdaad niet verrast dat het je meer gaat om kerncentrales te sluiten dan om de Co2 uitstoot te verminderen. Dan is deze hele discussie ook een tijdsverspilling. Jij argumenteert niet tegen kernenergie omdat je denk dat dat beter is voor het klimaat, je bent gewoon bang van de "nucleaire risicos".
Het één sluit het ander niet uit.
Dat heeft altijd wel tot meer uitstoot moeten leiden. Nu ben je gewoon het zonlicht aan het ontkennen.
Nee. Een beter investeringsklimaat had kunnen leiden tot een grotere hernieuwbare capaciteit, of een beter energiebeleid tot een lagere energiebehoefte tout court. Het is niet voor niets dat de kernuitstap niet meteen uitgevoerd werd, dat is een expliciete erkenning dat er nog voorbereidend werk bijhoorde.
Frankrijk, 70% kernenergie, kan perfect load balancen met kerncentrales. Vreemd.
En 30% fossiel en hernieuwbaar, in het bijzonder de superflexibele gas en waterkracht. Die kerncentrales zijn genereus gesubsidieerd en gebouwd in het verleden, als geld geen probleem is is het natuurlijk technisch mogelijk.
Ze moeten niet even flexibel zijn, ze moeten genoeg spinning reserve hebben om de schok op te vangen terwijl de output over het hele net verhoogt wordt.
​Twee maten, twee gewichten. Kerncentrales hebben gewoon niet dezelfde flexibiliteit, en als zodanig hinderen ze de groei van hernieuwbare bronnen. Dat is het investeringskliimaat, heb ik al vaak genoeg gezegd, dat er dan voor zal zorgen dat we na de verlenging in exact dezelfde positie zullen zitten.
Dat argument kan je maken met dat artikel. Dat is alsof ik zeg dat Antwerpen 120% op groene energie draait omdat de kerncentrales daar staan.
Uw argument was dat hernieuwbare bronnen niet voldoende volume kunnen leveren, kunnen ze wel, dat is voldoende bewijs.
En dan met je meer energie opwekken, en hoe wek je het meest stabiel energie op zonder Co2 uitstoot...
Voor een bepaald budget? Met hernieuwbare bronnen.
Dus hernieuwbare energie is niet flexibeler, hernieuwbaar + een energiebron die wel flexibel is is hernieuwbaar...
Power to gas is geen energiebron, het is een conversiemethode.
Een load following centrale kan zijn output aanpassen naargelang vraag/aanbod. Dit is onmogelijk voor een hernieuwbare centrale, je kan enkel minder opwekken, maar nooit meer.
Een kerncentrale die aan load following doet, doet dat ook maar door onder capaciteit te draaien op periodes van beperkte vraag. Dat is niet anders.
Frankrijk heeft die fossiele capaciteit niet nodig om flexibiliteit te garanderen
Leugens.
Ik heb letterlijk nooit gezegd dat nucleair een totaal oplossing is, maar jij blijft argumenteren vanuit een 100% hernieuwbaar standpunt.
Voor mij is het alleen maar makkelijker te beargumenteren als het niet 100% hernieuwbaar moet zijn.
Je kan waterstof ook maken met nucleaire energie he...
Kijk, dat illustreert nu duidelijk de irrationele nucleaire geilheid. De basisprijs van hernieuwbare energie is drie keer lager, dus leg dan eens uit waarom we drie keer meer zouden betalen (en meer risico's nemen) voor hetzelfde eindproduct?
Klopt, behalve dat kerncentrales niet afhankelijk zijn van het weer, en de grote dips in output dus geen dagelijks gevolg zijn.
Bij hernieuwbare bronnen evenmin, naarmaate het aantal productieenheden groeit en geografisch verspreid wordt daalt de variabiliteit sterk.
In deze discussie alleen al 10+ keer uitgelegd dat de prijzen van hernieuwbaar een vertekend beeld geven.
Beweerd zonder bewijs, bedoel je. Ik heb de bron voor de levelized cost zonder subsidie gegeven, trek uw plan met die kaars en bril.
Dus wanneer ik zeg dat we kernenergie kunnen gebruiken om opslag op te laden, is jouw reactie "ja maar waarom zouden we dat doen als we al reserves aan het aanleggen zijn"? Terwijl ik juist een andere manier aanbied om die reserves aan te leggen...
Drie keer zo duur, en trager in de aanbouw.
Je lijkt nog altijd niet te begrijpen dat hernieuwbare energie meer backup en meer felxibele ondesteuning nodig heeft, en meer Co2 uitstoot.
Je lijkt nog altijd niet te begrijpen dat naarmate de productiecapaciteit blijft groeien, het aantal kWh dat daarvan gevraagd wordt minder en minder zal worden, en de overschotten op hun beurt een extra hernieuwbare bijdrage aan het totale energiegebruik zullen zijn. Tot op het punt waar we op een constante overcapaciteit van hernieuwbare energie zitten, en de fluctuaties enkel zichtbaar zullen zijn in fluctuerende reserves aan gas en andere chemicaliën.
Terwijl een combinatie van nucleair + gas ons van start to finish vastzet op een emissiepatroon waar we dan binnen 60 jaar nog mee zitten.
Die gascentrales moeten blijven draaien zodat er altijd voldoende spinning reserve is he...
Nee, een grotere hoeveelheid hernieuwbare energie betekent meer stabiliteit omdat het aantal bronnen groter en meer verspreid is - het stopt nooit onmiddelijk met waaien in het hele land- , dat is behoorlijk voorspelbaar en kan gedekt worden door gewone reservecapaciteit, en als zodanig betekent dat geen simplistische flauwekul zoals een 100% verbruik aan gascentrales met draaiende motor nodig zijn. Citeer gerust de studie waarop je die claim baseert.
Hernieuwbare bronnen zijn zelfs meer betrouwbaar, want als er ergens een windmolen stilvalt heeft dat nauwelijks impact op het hele net, maar als er een kerncentrale stilvalt zijn de poppen aan het dansen: dan is er pas snel veel reservecapaciteit nodig. Bovendien is elke hernieuwbare kWh een goedkope kWh en stroomaanbieders zullen liever die dan die van gas kopen.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: silverionmox
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Canopy Growth Corporation CEO David Klein - Barclays Global Consumer Staples Conference Transcript

Lauren Lieberman
Rounding out our presentation for the day, we have Canopy Growth Corporation. There’s been tremendous change at Canopy and more broadly in the global cannabis market over the past year as many companies have shifted gears to improve profitability and hone in on their key product lines and market.
For Canopy, this pivot has come under the direction and leadership of its new management team; CEO, David Klein and EVP and CFO, Mike Lee and they’re going to do a Q&A with me, so we’ll just get right into it. But David and Mike, thanks so much for being with us today. And I’ll start out by saying I hope we get to do it in person next year.
So, David, it’s been eight months since you’ve taken over as CEO of Canopy, feels like a lifetime ago, but could you just update us on the progress you’ve made under key priorities?
David Klein
Yes. First of all, thanks for having us here. It’s cool to be a cannabis company at the Barclays Conference after attending it for a long time as an alcohol person. Anyway, so when I arrived to Canopy it was a company that had a lot of the core building blocks in place but it required focus in a bit of strategic direction. And my view is we wanted to create a cannabis focused CPG company which could then really understand its consumer and deliver products that meet consumer needs, including needs maybe the consumer didn’t even know that they have.
I wanted to make sure that we could create a focus for the business and I wanted to improve our overall execution and then clearly deliver on the promise of a path to profitability, which was kind of job one as given to me by the Board. So if I kind of work my way through those items, I think we’ve made a lot of progress on building a consumer insights organization basically from scratch but we’ve made a ton of progress in that area.
On top of that, we had an R&D organization that was maybe more focused on high-end pharma sorts of applications for cannabis and we’ve now focused back onto the consumer rec and maybe OTC kinds of medical applications of cannabis products. So feel really good about where we are on that.
From a focus standpoint, we’ve exited some of our international operations and focused our business on the U.S., Canada and Germany, because those markets really make up about 90% of what we expect the total addressable market to be over the next several years.
And from an improving execution standpoint, I think we’ve made a lot of progress in streamlining our SG&A infrastructure which Mike can talk about and even exiting some production facilities. So feel pretty good about how all of those pieces are coming together at this point.
Lauren Lieberman
Okay, great. And just as a follow up, how is COVID impacting your ability to implement your new strategic plan?
David Klein
Well, you wouldn’t plan to do all of this – you can aspire to be the leader of a company, you wouldn’t say I want to do it and then I can’t actually meet any of the people on my team in person on an ongoing basis. You wouldn't plan it that way. However, I would say that because of technologies like Zoom and so forth, we've been pretty effective I think in being able to drive the business forward.
On a positive side really, cannabis was very early on in Canada and then subsequently in some states in the U.S. deemed essential by the local governments. And so we had a short period of time when we closed our retail shops, but they then reopened and in some ways we’re able to move the needle on online servicing by the provinces and even driving things like click and collect in local delivery. So in some instances it was a bit of a – created a bit of a tailwind for us.
We had to do a lot of work from an operations and SG&A standpoint in the company and I would say that COVID slowed that down a lot. It's just hard to get through that kind of work when you're doing it via Zoom, but we’re now maybe coming to the tail end of that sort of activity. So in retrospect, yes, maybe it took a little longer but otherwise COVID has been kind of both a positive and a negative for us.
Lauren Lieberman
Okay, great. And Mike, David mentioned and identified achieving profitability is a key priority. So can you just speak to the efforts that you’ve collectively undertaken to move the company towards that goal?
Mike Lee
Hi, Lauren. Yes, I can absolutely do that. But I just want to say hello. Thanks for having me back. Yes, as much as COVID did impact the timing, I can assure that we’ve been extremely busy in really resetting our strategy as a business and getting our operations and supply chain realigned to not just where we are today but where we see ourselves going over the next two to three years. And almost immediately after David joining, we focused on our footprint.
We had a surplus of capability that it was really absorbing a lot of our cash and contributing to our cash drain as an organization. So we immediately right sized our cultivation facilities. That resulted in us electing to exit a number of international markets that we felt will help to conserve our capital spending for the foreseeable future.
But we did it in a strategic way, because we do have an incubator footprint in a number of markets around the world that give us the optionality, that give us the presence in some of these high potential markets that maybe are a few years out but certainly we want to maintain a presence there so that we do have a pathway to grow in markets in the southern hemisphere particularly. So we’ve done a lot of work on our footprint.
From an OpEx perspective, we’ve reduced headcount by 18% since the beginning of the year. Some of this was driven by the reduction in our cultivation assets but some of this was really driven by restructuring at our organization to be in line with where the business is today, but also really designing our organization to be more nimble, more focused to allow us to move more quickly as an organization in terms of making decisions and we’ve now completed most of our commercial parts of the organization. We still have some additional work to do on the backend, but we’ve moved really quickly. And as you can see in our results from Q1, our G&A was down 18% sequentially which highlights sort of the progress that we’ve made.
We’re also focusing our R&D resources to be more focused on the consumer and consumer innovation and that’s helped to focus our resources even further as an organization. So in a nutshell, I think we’re doing a much better job of focusing our resources against the core markets that David laid out, Canada and the U.S. and Germany, and I think focusing ourselves on that adult use market and the medical market allows us to focus those resources even further.
I would also highlight that our CapEx continues to moderate. Fiscal '20 was a big investment year as we are building out our Canadian infrastructure. We’re also building out some advanced manufacturing capabilities in the U.S. and a lot of that’s behind us. So we believe that our capital expenditures on an overall free cash flow is going to improve as a result. So I think we’re making really good progress.
Lauren Lieberman
Okay. On priority market, so let’s maybe talk about Canada. So, David, kind of current state of the industry and what do you see as the key drivers of industry growth going forward?
David Klein
Yes. So our current state is I think the industry’s starting to kind of hit its stride a little bit. You see more and more stores opening. For a while the store growth was constrained in Ontario. That blockage has effectively been removed. There are roughly 1,000 stores opened today. And in Ontario alone there are about 160 stores opened and I think there were about 30 at the beginning of the year.
So lots of progress in getting that access to the consumer which has helped, 2.0 products have helped bring people into the market and then the growth of the value segment has helped pull people from the illicit market into the legal market in Canada. And so we think that the market’s kind of trending toward just slightly under $3 billion on a full year basis medical and rec, and so feel pretty good about the basic market.
I think the drivers going forward are going to be similar in my mind in that we expect to see continued store growth in particular in Ontario. In fact, the government has indicated that they will be accelerating their licensing process which we think will be good for the industry. And then from a Canopy perspective, we expect to be able to leverage our insights and innovation capability to continue to develop products that pull share from the illicit market and maybe even over time more importantly to develop those 2.0 products that bring non-current cannabis consumers into the market.
I’ve often said there I think in Canada but across North America there are just millions of consumers that probably love cannabis but just don’t know it and they’re unlikely to enter the category through inhalables. And so that’s why I think there’s a path to dramatically expanding the overall market by bringing these consumers in through things like drinks and gummies and so forth.
Lauren Lieberman
Okay. And there has been some volatility in market share performance among the Canadian companies. So could you just update us on the actions you’ve taken to improve your market share position in Canadian rec?
David Klein
Yes. So I think – my initial observation that I had when I arrived at the business I think still holds, which is it’s all about execution. I think a year ago, year and a half ago, it was just kind of cool that people could buy cannabis legally. And so if a product went on the shelf, it would sell through. And then companies didn’t do a good job of continuing to refill the orders from the provinces or from the retail stores. And so we’ve done a lot of work to get that order fulfillment rate up to where it should be in a CPG company. That’s helped a lot.
We’ve improved the quality of the product that we were bringing to the shelf so that we can start to differentiate our brands on the shelf. And we’re seeing some real early wins as we are more aggressively participating in the value segment. We’re seeing our share of value grow. We’re also, however, seeing our share of mainstream and premium categories growing. So I think those make us really bullish on our ability to grow share in Canada.
And then you add on top of it where we think we’re going to go with some of the 20 products. In particular, you see the effect our drinks are having in the marketplace. We have – and I don’t believe this is sustainable, but because we were the first in the market with a really strong set of ready-to-drink offerings, we’re sitting here today with about a 75 share of the drinks market in Canada. And I don’t suspect we hold a 75 share, but I do think that we’ll retain a lot of consumers as that market continues to grow.
Lauren Lieberman
That’s great. And I want to ask about the cannabis beverages. Do you have any insight into kind of consumer uptake kind of like, I don’t know, is it consumer awareness? What does penetration look like? There’s just a lot on education wise frankly for people to understand that these products exists, what they’re about? If you could tell us a little bit about that, that would be a great. And also just capacity expansion, I just wasn’t sure where you sit on that, when you will need it and do you have that in the easy to do from where you stand today?
David Klein
Yes, so I'll hold the capacity question really for Mike, but from a consumer uptake perspective, I think when people up to this point have looked at the cannabis beverages versus the cannabis market, they assume there's a small percentage of the current cannabis users’ portfolio, share of mouth, whatever you want to call it, is going to go into beverages, right. And that's how a lot of folks have been thinking about it. And of course, when we rolled our products out and we put them into cannabis shops in Canada, that's who we were selling to. The interesting thing is that we are starting to see consumers who aren't typical cannabis consumers start to use the products as a result of being exposed to it by current cannabis consumers.
So our early research in this space suggests that when people try our products, they say – 75% of them say that they will buy the product again and they will recommend it to their friends and family. And we're just seeing that slow growth from sort of word of mouth. I do think there is that education that's required a normal consumer pull activity to try to bring people in. And we're a little limited in Canada in terms of how much we can speak about the products, but we certainly can do that in age-gated environments like movie theaters and such, which again have been kind of restricted as a result of COVID, but we see using that as a tool to bring in non-traditional cannabis users into the space.
And the last thing I'll say before I turn it over to Mike that one of the issues that we've had is even getting high quality consumer insights data back because we've struggled up until about a few weeks ago to keep the product on the shelf, and to have that product available consistently for consumer repurchase so that we could then test what's happening, who's consuming our product and kind of get that multi-use feedback. And so we've been doing an awful lot to try to kind of keep up with the market demand. And Mike, you can you can touch on kind of where that's headed.
Mike Lee
Yes, and I would just remind everybody beverage alcohol category in Canada is a $25 billion category. If we could get a 5% share, you're talking about THC beverages being a $1 billion category to compete in and we think that we've got market-leading quality. So it's very exciting. That being said, we have been focused on maximizing production because we are growing distribution across Canada pretty rapidly. We've tripled our beverage production just since June. We've now shipped over 1.6 million cans.
And we want to make sure that service levels remain high. So we're really focused on building distribution at a point where we can ensure replenishment in a real-time fashion. And we have 20 million cans of capacity at our facility today just with one shift, and we now have the capability to dial up multiple shifts and we have line of sight 35 million to 40 million of capacity just with our existing assets. And if this category goes beyond that, we can certainly dial up capacity even further with more option assets. So we're very happy with where we are.
David Klein
The fascinating thing that I would add, Lauren, is that we talk about cans not cases. And I come from a beer company where we talked about cases. So to put Mike's statement in perspective, in Canada, the beer industry probably sells about, I don't know, somewhere between 5 billion and 5.5 billion cans, right. And so we're talking about we shipped 1.6 million cans since the end of March really, but put it in perspective across the U.S. 4 million cans were sold in the entire calendar year of 2019. So we think we've got some real momentum just in Canada where we're going to start eating into those 5 billion cans. I'm convinced of it.
Lauren Lieberman
Yes. Okay. Mike, I wanted to just ask large scale infrastructure in Canada for Canopy and that has negatively impacted gross margin performance the last quarter. So can you talk a bit to the gross margin outlook near term and the path to getting back to 40% margins?
Mike Lee
Yes. Look, our gross margin last quarter was below our target and our expectations with the biggest driver of that being underutilized facilities. And it's part of what we talked about earlier is the secret to high margins in this business is capacity utilization, because these facilities are high fixed costs. But we also did have some manufacturing variances last quarter that I would consider to be one-offs related to some changes that we're making in the business.
I would remind everybody that we made it very clear that our priority in operations was improving our fill rates up from Q4 of last year where we noted that our fill rates were in the 50%, 60% range. So we were missing on opportunities to fill demand, because of our inability to just forecast and deliver against the purchase orders. So we've made a lot of progress there. And now we're laser focused on getting – maintaining those fill rates, continuing to improve quality while also optimizing our supply chain end to end.
We have brought in outside management consultants to help us do a complete end to end review of our supply chain. And we recently finished our first phase of that work and are very confident that we have a roadmap to not just exceed that 40% margin over the next couple of years, but to go even further to have a real P&L profile that matches what you would expect of many CPG companies. So we are confident we're going to get there. I would say over the short term, we're going to have some muted margins over the next three, four months, but we expect improvement balance of year and heading into the next fiscal.
Lauren Lieberman
Okay, great. I'm going to shift gears and talk a little bit about the U.S., one of your three core markets. So I guess in the interest of time, I'm actually going to consolidate my questions. So, David, two pieces. I'm going to do CBD and THC at the same time. So just details around the current strategy to become a leading player in the U.S. CBD market. And then you've also had the proposed amendment, the Acreage agreement. So just to help us better understand proposed paths to possibly enter the U.S. THC market.
David Klein
Yes, and I'll kind of twist those around a little bit too, because I view the U.S. – our strategy to enter the U.S. is really all around building a cannabis and hemp ecosystem that we can benefit from post permissibility. And so it starts with the relationship with Acreage whereby we take a controlling interest in Acreage upon permissibility. In the meantime, Acreage can bring our intellectual property, meaning our processes and procedures but also our brands to the U.S. In fact, Acreage has our Tweed brands in the U.S. as we sit here today.
But more importantly, as we innovate and we can create things like drinks that we're so excited about, Acreage has the right to bring those drinks to the U.S. as soon as they're ready. And they're working on that now and hopefully we hear from them soon as to where that's going to land. But that just brings up the point that we – so as part of our ecosystem, we have Acreage as a way to enter the U.S. both now and then with our brands and in the future as an owner.
We have TerrAscend also as part of that ecosystem. TerrAscend is a very successful actually MSO that is functioning on the East Coast and on the West Coast. So that's the THC entrance strategy. We then have the insights and innovation work that I talked about. So we're doing insights across North America, not just in Canada. We then can drive innovation in Canada, test it out and then be prepared to bring it to the U.S. post permissibility or Acreage can bring it to the U.S. pre-permissibility.
Also in the U.S, we're building route to market capabilities around our non-cannabis and hemp brands, like This Works, which is skincare and beauty products; BioSteel which is sports and nutrition; and then we extend those businesses into CBD where we can enter the U.S. today. And then I think we bring that all together post permissibility with a strong route to market that's supported by Constellation’s route to market, a lot of cash on our balance sheet and the way to bring our products and innovation to the U.S. through the THC businesses. So I think it all fits together and it really kind of lights up – gives us a real bit of a tailwind kind of post permissibility event in the U.S. So CBD is just the entrance category, Lauren.
Lauren Lieberman
Okay. And what is your latest thinking on timeline for federal legalization? Depending on what one thinks is going to happen with the election, it could be a positive catalyst. And I think, David, you've previously said you expect the federal legalization in '22. So kind of what's your latest thinking there?
David Klein
I'm going to stick with '22. And look, here's why. We think the MORE Act is going to get voted on in the House over the next couple of weeks. We think it's going to have bipartisan support. We also know that whether the winner of the presidential election, whether it's Trump or Biden, both would likely support whatever came out of Congress in the area of permissibility legalization. On the Biden side, of course, Senator Harris was the lead sponsor for the MORE Act. We think the issue is really going to be in the Senate though.
And so there are two things that can happen there. Clearly there could be a different outcome at the election which would make the Senate more pro cannabis. But the likely answer is more and more states are going to make cannabis, whether legally or rec – legal or whether a recreation or medically legal in their states, and I'm pretty convinced that as a state flips over, their senators will find it hard to not vote in favor of a federal legalization. And so I think we'll see a lot of momentum around cannabis legislation over the next several months.
Lauren Lieberman
Okay, great. I'm going to ask two more questions on financials for Mike [indiscernible], but Canopy showed significant improvement, right, in OpEx and cash burn last quarter. So just wanted to talk a little bit maybe about how sustainable these improvements are and kind of further opportunities to reduce OpEx.
Mike Lee
Sure. Lauren, some of those improvements were COVID-related. We did defer some of our marketing programs given the pandemic. We just didn't think it was the right time to execute given that some of the retail stores in Canada were shut down for a period of time. So our marketing spin will bounce back in the balance of the year as we continue to promote our brands. And some of those savings are real. We are dialing back our capital spending. We're taking a very focused approach on what remaining capital we need to spend in Canada and the U.S. to complete our infrastructure.
The OpEx savings that I alluded to earlier will continue to show up in the P&L, and we're not done. We're continuing to evaluate things like shared service centers in the organization and to really integrate all of the acquisitions that we've made over the last couple of years to really get to an end to end organization that's focused on really tight cost controls, scalable growth and making sure that we're keeping as light as a footprint as possible in some of our remote geographies and really have the best-in-class shared service organization across the business.
And we think that we're making really good progress. We're not all the way done. I would expect us over the next six months to continue to refine the org structure. But we think once complete, it's really going to position us well to deliver on a very competitive SG&A load as we scale. And that's going to help our bottom line, it's going to help our free cash flow and it's going to help us deliver on that CPG P&L profile that we're targeting. So we're making good progress, but more works needed over the next few months before we can consider that work complete.
Lauren Lieberman
Okay. And actually I realized I forgot to ask you specifically when you mentioned the OpEx in the U.S., kind of where are you like in terms of the investment cycle in the U.S. operationally and CapEx wise?
Mike Lee
Yes, I would say we're in a holding pattern today. We've built up a sizable CBD org structure. We've got just shy of 200 people on the ground in U.S., again, using as lean as a footprint as possible to make sure we leverage our center of excellence in Canada, but we've built a U.S. team across sales, marketing, operations, finance, HR. We've built advanced manufacturing capabilities in the U.S. and we're not quite complete with that build out, but most of the cash flow is behind us on that.
So for the time being, we think we've built an org structure and manufacturing capabilities that will support the next one or two years of growth. I think when federal permissibility occurs, whether it's 2022 or 2021 or 2023, we don't know, there will be more investment and that's what we're really saving ourselves for is to be able to move quickly upon federal permissibility with our acquisition of Acreage and to really move as aggressively as we can to expand our footprint in the U.S. using Acreage and TerrAscend really as a base.
Lauren Lieberman
Okay. And then back to total company and some of your cannabis peers are beginning to deliver positive EBITDA. So, do you have a rough timeline for when you can expect that to be the case for Canopy?
Mike Lee
Yes, I would remind investors when they're doing their benchmarks that part of Canopy’s current loss is a result of us investing in the U.S. We are investing ahead of revenue. And that's a strategic choice because the U.S. is going to be a $60 billion market for THC. And within the next few years, it's going to be a $10 billion CBD market.
So it's going to be a massive, massive growth opportunity. And strategically, we've made the decision to invest ahead of revenue. That being said, we are focused on getting to profitability and we will be sharing in the second half of this fiscal a detailed roadmap of when and how we're going to get there. So more to come.
Lauren Lieberman
Okay, that's great. I think it's a perfect place to wrap up. So thank you guys very much for doing this. It was great to see you this way, but better in person. And I look forward to catching up again soon.
David Klein
Thanks, Lauren.
Mike Lee
Thanks, Lauren.
Link to the PDF presentation
https://www.canopygrowth.com/wp-content/uploads/2020/09/CGC-Barclays-Global-Consumer-Staples-Conf-2020.pdf
submitted by qwertysac to weedstocks [link] [comments]

[FT] CATALOG MOST ORDERABLE PIECE OF FURNITURE, FLOORING, WALLPAPER, RUGS, SONGS and UMBRELLAS (2298 Total Items - Everything as of 4 Months Ago)!!! Or Just Some of It [LF] What I missed in the Last 4 Months

Here is my RMM link in case you want to leave me a review after you catalog: https://www.reddit.com/RateMyMayocomments/fzkmfn/par016/

Alright here we go again... As of 4 months ago I had every piece of orderable furniture, Flooring, Wallpaper, Rugs, Umbrellas, and KK Slider Songs in the game laid out and ready to be cataloged on my island. A few rules, so please read the rules section!

Quick Guide

 1. Potted Plants (39 Items) - 8 NMTs
 2. Basic Insturments and Equipment (41 Items) - 8 NMTs
 3. Intermediate Instruments (28 Items) - 6 NMTs
 4. Advanced Instruments (36 Items) - 8 NMTs
 5. Toys and Trinkets (49 Items) - 10 NMTs
 6. Diner Set (54 Items) - 12 NMTs
 7. Asian Items (37 Items) - 8 NMTs
 8. Imperial Set (28 Items) - 6 NMTs
 9. Rattan Set (60 Items) - 12 NMTs
 10. Antique Set (30 Items) - 6 NMTs
 11. Cute Set (50 Items) - 10 NMTs
 12. Glow in the Dark (23 Items) - 6 NMTs
 13. Fun at the Beach (63 Items) - 14 NMTs
 14. Arcade/Gaming Room (49 Items) - 10 NMTs
 15. Throwback Items (57 Items) - 12 NMTs
 16. Containers (31 Items) - 6 NMTs
 17. Work/Office (44 Items) - 10 NMTs
 18. Living Room Essentials (65 Items) - 14 NMTs
 19. Large Kitchen Appliances (38 Items) - 8 NMTs
 20. Small Kitchen Appliances (52 Items) - 10 NMTs
 21. Bathroom Furnishings (50 Items) - 10 NMTs
 22. Audio / Video (44 Items) - 10 NMTs
 23. Bedroom (55 Items) - 12 NMTs
 24. BeaPanda Families (21 Items) - 4 NMTs
 25. Pet (28 Items) - 6 NMTs
 26. Clocks (39 Items) - 8 NMTs
 27. School (59 Items) - 12 NMTs
 28. Lighting (21 Items) - 4 NMTs
 29. Workshop (24 Items) - 6 NMTs
 30. Home/Office Electronics (48 Items) - 10 NMTs
 31. Heating and Cooling (45 Items) - 10 NMTs
 32. Home Furniture (66 Items) - 14 NMTs
 33. Gym (54 Items) - 12 NMTs
 34. Sports / Camping (57 Items) - 12 NMTs
 35. Kitchen (65 Items) - 14 NMTs
 36. Outdoor Items (65 Items) - 14 NMTs
 37. Aroma Therapy (21 Items) - 4 NMTs
 38. Interior Design (54 Items) - 12 NMTs
 39. Exterior Design (39 Items) - 8 NMTs
 40. Laundry and Sewing (47 Items) - 10 NMTs
 41. Songs (90 Items) - 30 NMTs
 42. Flooring (108 Items) - 20 NMTs
 43. Wallpaper (144 Items) - 30 NMTs
 44. Rugs (110 Items) - 20 NMTs
 45. Umbrellas (54 Items) 15 NMTs

I want the items I missed in the last 4 months (I haven't really played since the end of May after getting burnt out from these posts). Looking for things I can catalog that were added to the game since then, Celeste or other DIYs I missed, Star Pieces I missed, Event Items/DIYs. I'm only taking 1 or 2 people tonight so I'll probably go by whomever can offer me the most stuff I missed, and potentially help me figure out what I missed. NOT INTERESTED IN NMTs so ignore the values in the groups below

More details about what exactly is in each group below

Rules:

 1. Please do not DM me, Please do not offer me more than I am asking, I will not move people up the list.
 2. I am only taking 1 or 2 people tonight. I am very sorry I can't get to everyone!
 3. *Please be patient a full catalog takes 2.5+ hours
 4. I may require you to have a full inventory before coming to my island. Depending on what you are bringing to trade.
 5. When on my island please be patient and let me show you around to each group. This is both so you don't get lost and so you don't accidentally miss a section.
Due to the size of the catalog and the limitations of my island I have grouped all the items into 40 groups listed below. I will let you catalog any combination of groups, but it's too difficult to pick specific items out of the groups, please don't ask me to do that.
Disclaimer: I had everything as of the end of May, not sure what else has been added since then, but I don't have it yet.

Group 1 - Potted Plants - (39 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 5 Anthurium Plant (Black, Brown, Light Blue, Pink, White)
 • 1 Cacao Tree
 • 5 Cat Grass (Black, Light Blue, Pink, Red, White)
 • 5 Cypress Plant (Black, Blue, Brown, White, Yellow)
 • 6 Fan Palm (Black, Blue, Brown, Green, Red, White)
 • 4 Floating Biotope Planter (Artistic, Black, Brown, White)
 • 1 Mini-Cactus Set
 • 6 Monstera (Black, Blue, Brown, Red, White, Yellow)
 • 1 Moss Ball
 • 5 Yucca (Black, Blue, Brown, Green, White)

Group 2 - Basic Instruments and Equipment - (41 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 1 Alto Sax
 • 7 Amp (Black, White, Red, Brown, Orange, Pink, Blue)
 • 6 Effects Rack (White, Orange, Black, Pink, Red, Blue)
 • 1 Marimba
 • 5 Metronome (Black, Cream, Blue, Brown, Red)
 • 1 Mic Stand
 • 3 Pedal Board (Black, Pink, Green)
 • 8 Record Box (Red, Black, Blue, Green, White, Yellow, Pink, Grey)
 • 8 Rock Guitar (Coral Pink, Sunburst, Cosmo Black, Fire Red, Natural Wood, Chic White, Cool Blue, Orange-Yellow)
 • 1 Silver Mic

Group 3 - Intermediate Instruments - (28 ITEMS) - 6 NMTs:

 • 4 DJ's Turntable (Black, Brown, Pink, White)
 • 8 Drum Set (Black & White, Rose Pink, Pearl White, Golden Yellow, Cosmo Black, Marine Blue, Evergreen, Natural Wood)
 • 8 Piano Bench (Blue, White, Light Green, Red, Green, Black, Brown, Camel)
 • 4 Street Organ (Natural, Blue, Dark Brown, Yellow)
 • 4 Upright Piano (Walnut, White, Black, Maple)

Group 4 - Advanced Instruments - (36 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 3 Cello (Natural, White, Black)
 • 8 Electric Bass (Chic White, Cosmo Black, Ash Green, Shocking Pink, Deep Ocean, Natural Wood, Space Silver, Sunburst)
 • 7 Electric Guitar (Dark Red, Natural Wood, Cherry, Sunburst, Marine Emerald, Chic White, Cosmo Black)
 • 3 Fancy Violin (Natural, White, Black)
 • 4 Grand Piano (Black, White, Cherry, Walnut)
 • 5 Harp (Light Brown, White, Brown, Black, Dark Brown)
 • 6 Synthesizer (Silver, Red, Blue, Brown, Black, Yellow)

Group 5 - Toys and Trinkets - (49 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 1 Bingo Wheel
 • 3 Board Game (Kids, Simple Path, Territory)
 • 3 Bottled Ship (Leisure, Pirate, Trading)
 • 2 Chessboard (Black, Brown)
 • 6 dolly (Blue, Green, Pink, Purple, Red, White)
 • 6 Electric Kick Scooter (Blue, Green, Pink, Red, White, Yellow)
 • 2 Electronics Kit (Black, Green)
 • 2 Fortune Telling Set (Black, Purple)
 • 3 Globe (Cool, Sepia, Standard)
 • 1 Go Board
 • 2 magic kit (Blue, Red)
 • 1 Newton’s Cradle
 • 1 Plasma Ball
 • 1 Sea Globe
 • 1 Snow Globe
 • 4 Toy Box (Blue, Green, Gray, Pink)
 • 4 Train Set (Spring, Summer, Fall, Winter)
 • 5 Tricycle (Black, Blue, Pink, Red, Yellow)
 • 1 Unfinished Puzzle

Group 6 - Diner Set - (54 ITEMS) - 12 NMTs:

 • 7 Diner Chair (Black, Blue, Cream, Pink, Red, Aquamarine, Yellow)
 • 7 Diner Counter Chair (Black, Blue, Cream, Pink, Red, Aquamarine, Yellow)
 • 7 Diner Counter Table (Black, Blue, Cream, Pink, Red, Aquamarine, Yellow)
 • 7 Diner Dining Table (Black, Blue, Cream, Pink, Red, Aquamarine, Yellow)
 • 7 Diner Mini Table (Black, Blue, Cream, Pink, Red, Aquamarine, Yellow)
 • 7 Diner Neon Clock (Blue, Cream, Pink, Purple, Red, Aquamarine, Yellow)
 • 5 Diner Neon Sign (Blue, Green, Orange, Purple, Red)
 • 7 Diner Sofa (Black, Blue, Cream, Pink, Red, Aquamarine, Yellow)

Group 7 - Asian Items - (37 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 4 Autograph Card (Handprint, Illustration, Signature, Words of Wisdom)
 • 3 Cypress Bathtub (Dark Wood, Light Wood, Natural Wood)
 • 5 Elaborate Kimono Stand (Balls, Cranes, Hawk, Tree Peonies, Wisteria)
 • 5 Hanging Scroll (Blue, Brown, Green, Pink, Purple)
 • 1 Kimono Stand
 • 1 Kotatsu
 • 3 Low Screen (Brown, Dark Brown, Light Brown)
 • 3 Paper Lantern (Dark Wood, Natural Wood, Orange Wood)
 • 5 Screen (Bamboo, Dragon, Pine, Plum, Tiger)
 • 4 Tatami Bed (Black, Dark Brown, Light Brown, Natural)
 • 3 Traditional Tea Set (Floral, Goldfish, Plain)

Group 8 - Imperial Set - (28 ITEMS) - 6 NMTs:

 • 4 Imperial Bed (Black, Blue, Brown, Red)
 • 4 Imperial Chest (Black, Blue, Brown, Red)
 • 4 Imperial Decorative Shelf (Black, Blue, Brown, Red)
 • 2 Imperial Dining Chair (Black, Brown)
 • 4 Imperial Dining Lantern (Black, Blue, Gold, Red)
 • 2 Imperial Dining Table (Brown, Red)
 • 4 Imperial Low Table (Black, Blue, Brown, Red)
 • 4 Imperial Partition (Black, Blue, Brown, Red)

Group 9 - Rattan Set (60 ITEMS) - 12 NMTs or 3 NMTs per color

 • Colors are Brown, Reddish Brown, Light Brown, White, Grey, Black
 • Items in each color are armchair, bed, end table, low table, stool, table lamp, towel basket, vanity, wardrobe, waste bin

Group 10 - Antique Set (30 ITEMS) - 8 NMTS or 3 NMTs per Color

 • Colors are Black, Brown, Natural
 • Items in each color are bed, bureau, chair, clock, console table, mini table, phone, table, vanity, wardrobe

Group 11 - Cute Set (50 ITEMS) - 12 NMTS or 3 NMTs per Color

 • Colors are White, Sky Blue, Yellow, Red, Blue
 • Items in each color are bed, chair, DIY table, floor lamp, music player, sofa, tea table, vanity, wall-mounted clock, wardrobe

Group 12 - Glow in the Dark - (23 ITEMS) - 6 NMTs:

 • 8 Floor light (Blue, Green, Light Blue, Orange, Pink, Purple, Red, White)
 • 7 Rocket lamp (Blue, Red, Yellow, Turquoise, Purple, Green, Pink)
 • 8 Soft-serve lamp (Vanilla, Purple Sweet Potato, Mango, Pale Sky, Green Tea, Chocolate Swirl, Strawberry Swirl, Rainbow)

Group 13 - Fun at the Beach - (63 ITEMS) - 14 NMTs:

 • 4 Beach Ball (Blue, Colorful, Red, Watermelon)
 • 6 Beach Chair (Black, Blue, Orange, Pink, White, Yellow)
 • 1 Beach Towel
 • 8 Cassette Player (Black, Blue, Green, Pink, Red, Silver, White, Yellow)
 • 4 Cooler Box (Blue, Green, Red, Yellow)
 • 8 Elephant Slide (Black, Blue, Gray, Light Blue, Pink, Red, White, Yellow)
 • 1 Fire Pit
 • 7 Hammock (Black, Blue, Brown, Light Brown, Pink, White, Yellow)
 • 6 Lawn Chair (Black, Blue, Green, Pink, Red White & Blue, Yellow)
 • 4 Life Ring (Blue, Orange, Red, Yellow)
 • 6 Picnic Basket (Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow)
 • 2 Sand Castle (Natural Sand, White Sand)
 • 6 Surfboard (Brown, Cool, Hibiscus Flower, Red, Stripes, White)

Group 14 - Arcade/Gaming Room - (49 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 1 ACNH Nintendo Switch
 • 3 Arcade Game (Combat Game, Fighting Game, Mahjong Game)
 • 3 Arcade Seat (Red, Gray, Blue)
 • 3 Billiards Table (Green, Red, Blue)
 • 4 Candy Machine (Red, Yellow, Pink, Blue)
 • 1 Dartboard
 • 4 Desktop Computer (Black, Pink, Silver, White)
 • 4 Exit Sign (Left and Right Arrows, Left Arrow, Red Exit, Right Arrow)
 • 3 Foosball Table (Blue, Brown, Dark Brown)
 • 1 Jukebox
 • 7 Laptop (Black, Blue, Gold, Pink, Red, Silver, White)
 • 1 Nintendo Switch
 • 5 Pinball Machine (White, Red, Blue, Black, Brown)
 • 6 Retro Gas Pump (Black, Green, Red, Retro, White, Yellow)
 • 1 Server
 • 1 Tennis Table
 • 1 Velvet Stool

Group 15 - Throwback Items - (57 ITEMS) - 12 NMTs:

 • 7 Throwback Container (Black, Blue, Green, Light Blue, Red, White, Yellow)
 • 1 Throwback Dino Screen
 • 3 Throwback Gothic Mirror (Black, Red, White)
 • 8 Throwback Hat Table (Baseball, Black & Orange, Black & Yellow, Blue, Green, Red, White & Blue, White & Red)
 • 6 Throwback Mitt (Blue, Brown, Camel, Green, Red, White)
 • 7 Throwback Race-Car Bed (Black, Blue, Green, Pink, Red, White, Yellow)
 • 6 Throwback Rocket (Silver, Yellow, Red, Green, Blue, Black)
 • 6 Throwback Skull Radio (Ash, Black, Gray, Green, Red, White)
 • 7 Throwback Wall Clock (Blue, Gray, Green, Purple, Red, White, Yellow)
 • 6 Throwback Wrestling Figure (Black, Blue, Gold, Green, Pink, Red)

Group 16 - Containers - (31 ITEMS) - 6 NMTs:

 • 7 Cardboard Box (Apples, Cherries, Labeled, Oranges, Peaches, Pears, Plain)
 • 7 Garbage Bin (Black, Blue, Brown, Green, Red, White, Yellow)
 • 1 Garbage Can
 • 1 Garbage Pail
 • 1 Metal Can
 • 8 Oil Barrel (Blue, Caution, Damaged, Green, Light Blue, Light Green, Orange, Red)
 • 5 Plastic Canister (Blue, Gray, Green, Red, White)
 • 1 Tin Bucket

Group 17 - Work/Office - (44 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 2 Aluminum Briefcase (Gold Bars, Stacks of Cash)
 • 8 Changing Room (Beige , Black, Blue, Brown, Dark Brown, Gray, Green, Pink)
 • 4 Director's Chair (Black, Dark Brown, Light Brown, White)
 • 1 Judge's Bell
 • 7 Modern Office Chair (Black, Blue, Green, Light Blue, Pink, Red, Yellow)
 • 4 Office Desk (Beige & White, Brown & Black, Gray, White)
 • 5 Popcorn Machine (Black, Blue, Green, Pink, Red)
 • 2 Shaved Ice Machine (Green, Silver)
 • 3 Smoker (Black, Green, Silver)
 • 4 Writing Chair (Dark Brown, Light Brown, Natural, White)
 • 4 Writing Desk (Dark Brown, Light Brown, Natural, White)

Group 18 - Living Room Essentials - (65 ITEMS) - 14 NMTs:

 • 8 Box Corner Sofa (Black, Magenta, Navy Blue, Orange, Pink, Turquoise, White, Yellow)
 • 8 Box Sofa (Black, Magenta, Navy Blue, Orange, Pink, Turquoise, White, Yellow)
 • 1 Breaker
 • 4 Broom and Dustpan (Colorful, Dark Brown , Natural, White)
 • 8 Double Sofa (Black, Blue, Dark Brown, Green, Light Brown, Red, White, Yellow)
 • 4 Fireplace (Beige, Dark Brown, Red, White)
 • 8 LCD TV (20 in.) (20 in.) (Black, Blue, Light Blue, Pink, Red, Silver, White, Yellow)
 • 5 LCD TV (50 in.) (50 in.) (Black, Blue, Red, Silver, White)
 • 4 Light Switch (Gray, Brown, White, Wood Grain)
 • 1 Retro Radiator
 • 8 Wall-Mounted TV (20 in.) (Black, Blue, Light Blue, Pink, Red, Silver, White, Yellow)
 • 5 Wall-Mounted TV (50 in.) (Black, Blue, Red, Silver, White)
 • 1 Wood Burning Stove

Group 19 - Large Kitchen Appliances - (38 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 4 Double-Door Refrigerator (Black, Red, Silver, White)
 • 4 Freezer (Beige, Black, Silver, White)
 • 5 Gas Range (Black, Blue, Red, Silver, White)
 • 7 Kitchen Island (Black, Blue, Dark Brown, Light Brown, Red, Silver, White)
 • 1 Open-Frame Kitchen
 • 8 Refrigerator (Black, Blue, Brown, Pink, Red, Silver, White, Yellow)
 • 8 System Kitchen (Black, Blue, Brown, Natural, Off-White, Red, Yellow, White)
 • 1 Utility Sink

Group 20 - Small Kitchen Appliances - (52 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 7 Espresso Maker (Black, Blue, Green, Red, Silver, White, Yellow)
 • 4 Microwave (Black, Green, Red, White)
 • 8 Mini Fridge (Black, Blue, Gray, Pink, Red, White, Wood Grain, Yellow)
 • 8 Mixer (Bananas, Blueberries, Carrots, Green Smoothie, Kiwifruit, Oranges, Strawberries, Tomatoes)
 • 6 Pop-up toaster (Green, Light Blue, Red, Silver, White, Yellow)
 • 5 Rice Cooker (Berry Red, Black, Brown, Silver, White)
 • 8 Soup Kettle (Borscht, Congee, Corn Soup, Cream Stew, Curry, Green Curry, Hot-and-sour soup, Minestrone)
 • 6 Stand Mixer (Black, Gray, Light Blue, Pink, Red, Yellow)

Group 21 - Bathroom Furnishings - (50 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 3 Bathroom Sink (Beige, Black, White)
 • 4 Bathroom Towel Rack (Black, Copper, Gold, Silver)
 • 1 Bidet
 • 6 Claw-Foot Tub (Black, Blue, Pink, Red, White, Yellow)
 • 7 Digital Scale (Black, Blue, Brown, Green, Red, White, Yellow)
 • 7 Long Bathtub (Black Marble, Green, light blue, Pink, Two-Toned Tile, White, White Marble)
 • 4 Shower Booth (Black, Blue, Pink, White)
 • 4 Shower Set (Black, Copper, Gold, Silver)
 • 1 Squat Toilet
 • 1 Standing Toilet
 • 5 Tankless Toilet (Black, Ivory, Light Blue, Pink, White)
 • 3 Toilet (Dark Wood, Natural Wood, White)
 • 2 Toilet-Cleaning Set (Colorful, Monotone)
 • 2 Whirlpool Bath (Black, White)

Group 22 - Audio / Video - (44 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 1 Film Projector
 • 1 Hi-Fi Stereo
 • 1 High-End Stereo
 • 1 Phonograph
 • 8 Portable Radio (Black, Blue, Green, Light Blue, Pink, Red, White, Yellow)
 • 6 Portable Record Player (Red, Yellow, Blue, Pink, Black, Orange)
 • 3 Pro Tape Recorder (Black, Brown, Gray)
 • 2 Retro Stereo (Black, Brown)
 • 8 Studio Spotlight (Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow)
 • 8 Studio Wall Spotlight (Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow)
 • 4 Tape Deck (Black, Orange, Silver, White)
 • 2 TV Camera (Black, White)

Group 23 - Bedroom - (55 ITEMS) - 12 NMTs:

 • 5 Accessories Stand (Black, Brown, Light Blue, Pink, White)
 • 7 Bunk Bed (Black, Blue, Pink, Red, Silver, White, Yellow)
 • 4 Cartoonist Set (Black, Brown, Pink, Silver)
 • 3 Corkboard (Blue, Natural, White)
 • 6 Desk Mirror (Black, Blue, Gold, Pink, Red, White)
 • 8 Loft Bed with Desk (Black, Blue, Brown, Light Blue, Natural, Orange, Pink, White)
 • 2 Nail Art Set (Black, Pink)
 • 8 Rings (Black, Blue, Brown, Green, Pink, Red, Turquoise, White)
 • 4 Safe (Black, Gold, Silver, White)
 • 8 Simple Panel (Black, Brown, Copper, Gold, Light Brown, Light Gray, Silver, White)

Group 24 - BeaPanda Families - (21 ITEMS) - 4 NMTs:

 • 6 Baby Bear (Caramel Mocha, Checkered, Choco, Cream, Floral, Tweed)
 • 1 Baby Panda
 • 6 Mama Bear (Caramel Mocha, Checkered, Choco, Cream, Floral, Tweed)
 • 1 Mama Panda
 • 6 Papa Bear (Caramel Mocha, Checkered, Choco, Cream, Floral, Tweed)
 • 1 Papa Panda

Group 25 - Pet - (28 ITEMS) - 6 NMTs:

 • 1 Ant Farm
 • 1 Brine-Shrimp Aquarium
 • 6 Cat Tower (Beige , Brown, Gray, Navy Blue, Pink , White)
 • 5 Hamster Cage (Blue, Brown, Pink, Red, Yellow)
 • 7 Kitty Litter box (Black, Brown, Green, Light Blue, Orange, Pink, White)
 • 3 Pet Bed (Dark Brown, Natural, White)
 • 5 Pet Food Bowl (Blue, Green, Orange, Pink, Red)

Group 26 - Clocks - (39 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 7 Cuckoo Clock (Black, Blue, Green, Natural, Red, White, Yellow)
 • 8 Digital Alarm Clock (Black, Blue, Light Blue, Lime, Orange, Pink, Purple, White)
 • 6 Double Sided Wall Clock (Black, Green, Red, Silver, White, Yellow)
 • 4 Hourglass (Black, Brown, Natural, White)
 • 8 Old Fashioned Alarm Clock (Black, Copper, Gold, Light Blue, Red, Silver, White, Yellow)
 • 1 Pendulum Clock
 • 5 Wall Clock (Black, Blue, Red, Silver, White)

Group 27 - School - (59 ITEMS) - 12 NMTs:

 • 1 Anatomical Model
 • 3 Basic Teacher's Desk (Monotone, Standard, Wooden)
 • 4 Book (Encyclopedia, Japanese Literature, Textbook, Western Literature)
 • 7 Chalkboard (After School, Art, Blank, Club Activities, Foreign Language, Math, Music)
 • 4 Essay Set (Blank, In Progress, Letter, Writer's Block)
 • 1 Homework Set
 • 1 Lab Experiment Set
 • 2 Lecture-hall Bench (Dark Brown, Light Brown)
 • 3 Lecture-hall Desk (Dark Brown, Light Brown, White)
 • 1 Magazine
 • 3 Microscope (Black, Silver, White)
 • 4 Painting Set (Light Blue, Pink, White, Yellow)
 • 1 Podium
 • 6 School Chair (Beige & Green, Brown & White, Gray & Blue, Light Brown & Black, Natural & Silver, White & Red)
 • 6 School Desk (Beige & Green, Brown & White, Gray & Blue, Light Brown & Black, Natural & Silver, White & Red)
 • 1 Skeleton
 • 7 Whiteboard (Blank, Brainstorming Meeting, Fact Finding Meeting, Language Classroom, Sales Meeting, Schedule, Strategy Meeting)
 • 4 Writing Poster (Alphabet, Constellations, Multiplication Table, Periodic Table)

Group 28 - Lighting - (21 ITEMS) - 4 NMTs:

 • 4 Floor Lamp (Black, Brown, Natural, White)
 • 8 Folding Floor Lamp (Black, Blue, Gray, Light Green, Red, Silver, White, Yellow)
 • 8 Shaded Floor Lamp (Blue, Green, Lime, Pink, Purple, Red, White, Yellow)
 • 1 Table Lamp

Group 29 - Workshop - (24 ITEMS) - 6 NMTs:

 • 8 Tool Cart (Black, Blue, Green, Orange, Pink, Red, Silver, Yellow)
 • 6 Toolbox (Blue, Green, Orange, Pink, Red, Turquoise)
 • 4 Tool Shelf (Black, Blue, Green, White)
 • 6 Wall-Mounted Tool Board (Black, Blue, Camel, Red, White, Yellow)

Group 30 - Home/Office Electronics - (48 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 7 Cordless Phone (Black, Light Blue, Pink, Red, Silver, White, Yellow)
 • 4 Fax Machine (Black, Brown, Red, White)
 • 1 Intercom Monitor
 • 8 Rotary Phone (Black, Blue, Green, Orange, Red, Silver, White, Yellow)
 • 1 Surveillance Camera
 • 6 Typewriter (Black, Blue, Brown, Gold, Green, Silver)
 • 7 Upright Vacuum (Black, Green, Orange, Pink, Red, Silver, White)
 • 5 Vacuum Cleaner (Black, Gray, Green, Red, Yellow)
 • 3 Video Camera (Black, Red, Silver)
 • 6 Wall-Mounted Phone (Black, Blue, Gray, Red, Silver, White)

Group 31 - Heating and Cooling - (45 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 5 Air Circulator (Black, Green, Pink, White, Yellow)
 • 6 Air conditioner (Black, Blue, Brown, Gray, Pink, White)
 • 4 Fan (Black, Light Blue, Pink, White)
 • 8 Humidifier (Blue, Brown, Green, Natural, Pink, Purple, White, Yellow)
 • 3 Retro Fan (Blue, Green, Orange)
 • 6 Round Space Heater (Black, Green, Light Blue, Orange, Red, White)
 • 5 Ventilation Fan (Blue, Green, Orange, Pink, White)
 • 8 Wall Fan (Black, Blue, Brown, Green, Red, Silver, White, Yellow)

Group 32 - Home Furniture - (72 ITEMS) - 14 NMTs:

 • 7 Baby Chair (Black, Blue, Green, Pink, Red, White, Yellow)
 • 4 Book Stand (Black, Brown, Colorful, Pastel)
 • 6 Clothes Closet (Black, Blue, Light Blue, Orange, Pink , White)
 • 1 Cushion
 • 6 Den Chair (Black, Brown, Camel, Green, Red, White)
 • 5 Den Desk (Brown Wood, Dark Wood, Natural Wood, Red Wood, White)
 • 4 Floor Seat (Black, Dark Wood, Light Wood, Natural)
 • 5 Floor Sign (No Entry, No Parking, Slippery, Stop, Warning)
 • 6 Folding Chair (Black, Blue, Brown, Green, Red, White)
 • 1 Futon
 • 8 Inflatable Sofa (Blue, Camouflage, Green, Lime, Pink, Polka dots, Purple, Rainbow)
 • 6 Serving Cart (Black, Brown, Natural, Red, White, White & Silver)
 • 1 Table with Cloth
 • 1 Telescope
 • 6 Tissue Box (Blue, Natural Wood, Rattan, Red, Yellow, White)
 • 4 Vintage TV Tray (Black, Copper, Gold, Silver)
 • 1 Wheelchair

Group 33 - Gym - (54 ITEMS) - 12 NMTs:

 • 1 Blue Corner
 • 4 Climbing Wall (Blue, Natural, Pink, White)
 • 5 Exercise Ball (Black, Blue, Gold, Pink, White)
 • 4 Exercise Bike (Black, Red, White, Yellow)
 • 6 Handy Water Cooler (Avocado, Blue, Green, Plaid, Red, Yellow)
 • 1 Neutral Corner
 • 4 Protein Shaker Bottle (Cocoa Flavored, Plain, Strawberry Flavored, Vanilla Flavored)
 • 4 Pull-up-bar stand (Black, Blue, Red, Yellow)
 • 3 Punching Bag (Black, Blue, Red)
 • 1 Red Corner
 • 3 Speed Bag (Black, Blue, Red)
 • 3 Stadiometer (Blue, Gray, Pink)
 • 4 Treadmill (Black, Blue, Red, White)
 • 7 Upright Locker (Black, Blue, Green, Red, Silver, White, Yellow)
 • 2 Water Cooler (Black, White)
 • 1 Weight Bench
 • 1 Zen Cushion

Group 34 - Sports / Camping - (57 ITEMS) - 12 NMTs:

 • 4 Ball (Basketball, Dodgeball, Soccer Ball, Volleyball)
 • 3 Basketball Hoop (Black, Blue, Green)
 • 6 Camp stove (Black, Blue, Brown, Green, Red, Yellow)
 • 1 Campfire Cookware
 • 8 Camping Cot (Blue, Camouflage, Green, Pop Pattern, Red, Simple Pattern, Snow Camouflage, Yellow)
 • 5 Candle (Black, Copper, Gold, Silver, White)
 • 1 football
 • 6 Golf Bags (Brown, Green, Multicolor, Pink, Red, Silver)
 • 8 Lantern (Black, Blue, Gold, Green, Light Blue, Pink, Red, Yellow)
 • 6 Mountain Bike (Black, Blue, Green, Pink, White, Yellow)
 • 1 Oil Lamp
 • 8 Sleeping Bag (Black, Blue, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow)

Group 35 - Kitchen - (65 ITEMS) - 14 NMTs:

 • 8 Analog Kitchen Scale (Black, Blue, Green, Ivory, Light Blue, Pink, Red, Yellow)
 • 6 Coffee Cup (Elegant, Floral, Plain, Polka Dots, Rose, Royal)
 • 1 Coffee Grinder
 • 4 Cream and Sugar (Brown, Floral, Silver, White)
 • 1 Dinnerware
 • 6 Dish Drying Rack (Black, Blue, Red, Silver, White, Yellow)
 • 1 Kettle
 • 3 Knife Block (Black, Natural, Silver)
 • 3 Magnetic Knife Rack (Pop, Stainless Steel, Wooden)
 • 8 Mug (Black, Blue, Green, Pink, Red, Turquoise, White, Yellow)
 • 2 Pot Rack (Pop, Stainless Steel Wooden)
 • 3 Revolving Spice Rack (Brown, Orange, White)
 • 7 Simple Kettle (Black, Blue, Green, Navy Blue, Red, White, Yellow)
 • 3 Stovetop Espresso Maker (Black, Red, Silver)
 • 5 Table Setting (Black, Light Blue, Pink, White, Yellow)
 • 4 Tea Set (Blue, Green, Red, White)

Group 36 - Outdoor Items - (65 ITEMS) - 14 NMTs:

 • 5 Barbecue (Black, Green, Red, White, Yellow)
 • 1 Clay Furnace
 • 5 Garden Faucet (Concrete, Mosaic Tile, Red Brick, Stainless, Wooden)
 • 8 Garden Gnome (Sprightly, Sleepy, Surprised, Reliable, Hungry, Laid-back, Passionate, Rebel)
 • 3 Garden Lantern (Black, Bronze, White)
 • 6 Handcart (Black, Blue, Brown, Green, Red, Yellow)
 • 6 Hose reel (Black, Blue, Green, Red, Silver, Yellow)
 • 5 lawn mower (Blue, Green, Orange, Red, Yellow)
 • 1 Outdoor Air Conditioner
 • 5 Outdoor Bench (Black, Blue, Green, Red, White)
 • 6 Outdoor Generator (Blue, Orange, Red, Silver, Turquoise, Yellow)
 • 5 Outdoor Table (Black, Blue, Green, Red, White)
 • 6 Plastic Pool (Blue, Colorful, Green, Orange, Pink, Polka Dots)
 • 3 Poolside Bed (Brown, Dark Brown, Light Brown)

Group 37 - Aroma Therapy - (21 ITEMS) - 4 NMTs:

 • 5 Fragrance Diffuser (Blue, Green, Pink, White, Yellow)
 • 4 Fragrance sticks (Black, Blue, Brown, Green)
 • 6 Glass Holder with Candle (Blue, Green, Pink, Purple, Red, White)
 • 6 Incense burner (Cherry Blossom, Deep Sea, Forest, Rose, Sandalwood, Tea)

Group 38 - Interior Design - (63 ITEMS) - 14 NMTs:

 • 1 Butterfly-Fish Model
 • 5 Celebratory Candles (Black, Blue, Brown, Light Brown, White)
 • 4 Champions pennant (Black, Blue, Green, Red)
 • 3 Formal Paper (Brown, Dark Brown, Light Brown)
 • 5 Gears (Black, Colorful, Copper, Silver, Wooden)
 • 1 Grasshopper-head model
 • 4 Macrame tapestry (Blue, Green, Pink, White)
 • 1 Mantis Head Model
 • 5 Mobile (Gorgeous, Hot Air Balloons, Ocean Creatures, Sheep, Space)
 • 1 Mounted Black Bass
 • 1 Mounted Blue Marlin
 • 1 Paper Tiger
 • 6 Party Garland (Boating Stripes, Colorful, Gorgeous, Orange & Black, Pastel, Pop)
 • 5 Pennant (Classic, Souvenir, Sponsor, Sports, University)
 • 6 Sanrio Posters (Cinnamoroll, Hello Kitty, Kerokerokeroppi, Kiki & Lala, My Melody, Pompompurin)
 • 6 Tapestry (Animal, Bird, Fairy Tale, Floral, Geometric Pattern, Snow)
 • 5 Wall-mounted Candle (Black, Copper, Gold, Silver, White)
 • 1 Wasp-head model
 • 2 World Map (Atlantic Ocean, Pacific Ocean) - I know these are customizable

Group 39 - Exterior Design - (39 ITEMS) - 8 NMTs:

 • 8 Heart Doorplate (Blue, Green, Light Blue, Monotone, Orange, Pink, Purple, Red)
 • 5 Colorful Wheel (Black & Red, Colorful Numbers, Items, Two-toned Numbers, Win or Lose)
 • 8 Cone (Blue, Caution Stripes, Green Stripes, Red, Red Stripes, Reflective Stripes, White, Yellow)
 • 4 Fishing Boat Flag (Bounty, Big Catch, Longevity, Launch)
 • 3 Flashy-Flower Sign (Cute, Elegant, Pop)
 • 5 Menu Chalkboard (Blue, Dark Brown, Natural, Red, White)
 • 2 Mr Flamingo (Natural, White)
 • 2 Mrs. Flamingo (Natural, White)
 • 2 Skull Doorplate (Brown, White)

Group 40 - Laundry and Sewing - (47 ITEMS) - 10 NMTs:

 • 6 Automatic Washer (Black, Blue, Green, Pink, White, Yellow)
 • 2 Clothesline Pole (Blue, Silver)
 • 6 Deluxe Washer (Black, Blue, Pink, Red, White, Yellow)
 • 4 Drying Rack (Black, Ivory, Silver, White)
 • 1 ironing board
 • 1 Ironing Set
 • 1 loom
 • 3 Old Sewing Machine (Black, Green, Silver)
 • 3 Pants Press (Black, Brown, Gray)
 • 7 Sewing Machine (Black, Blue, Green, Pink, Red, White, Yellow)
 • 6 Sewing Project (Black, Blue, Green, Ivory, Pink, Yellow)
 • 1 Spinning Wheel
 • 6 Sturdy Sewing Box (Black, Brown, Dark Brown, Natural, Navy Blue, White)

Group 41 - Songs - (90 ITEMS) - 30 NMTs:

 • All Orderable KK Slider Songs

Group 42 - Flooring - (108 ITEMS) - 20 NMTs:

 • All Oderable Flooring

Group 43 - Wallpaper - (144 ITEMS) - 30 NMTs:

 • All Oderable Wallpaper

Group 44 - Rugs - (110 ITEMS) - 20 NMTs:

 • All Orderable Rugs

Group 45 - Umbrellas - (54 ITEMS) - 15 NMTs:

 • All Orderable Umbrellas and Parasols
submitted by par016 to ACTrade [link] [comments]

[FT] Catalog every orderable furniture, flooring, umbrella, wallpaper, and songs(2,162 items) [LF] 2-3 hours of your time

Hello and welcome to all those who wish to catalog the above! This includes all flooring, wallpaper, umbrellas, and songs that are ORDERABLE. Same goes for furniture
Locations:
-flooring, wallpaper, songs, and umbrellas are located NORTHWEST near the private beach. Upon arrival, go past nook crannys and continue WEST and then NORTH until you pass group #6 and there should be flooring, etc..
-groups #1-20 are located on the LEFT side of the wedding organ. #21-40 are on the RIGHT side of the wedding organ
Major thanks to /fireplayer who helped collect a lot of the stuff!
Rules:
Table of contents(Credit to /par016 for the list) < Furniture ONLY
 1. Potted Plants (39 Items)
 2. Basic Instruments and Equipment (41 Items)
 3. Intermediate Instruments (28 Items)
 4. Advanced Instruments (36 Items)
 5. Toys and Trinkets (49 Items)
 6. Diner Set (54 Items)
 7. Asian Items (37 Items)
 8. Imperial Set (28 Items)
 9. Rattan Set (60 Items)
 10. Antique Set (30 Items)
 11. Cute Set (50 Items)
 12. Glow in the Dark (23 Items)
 13. Fun at the Beach (63 Items)
 14. Arcade/Gaming Room (49 Items)
 15. Throwback Items (57 Items)
 16. Containers (31 Items)
 17. Work/Office (44 Items)
 18. Living Room Essentials (65 Items)
 19. Large Kitchen Appliances (38 Items)
 20. Small Kitchen Appliances (52 Items)
 21. Bathroom Furnishings (50 Items)
 22. Audio / Video (44 Items)
 23. Bedroom (55 Items)
 24. BeaPanda Families (21 Items)
 25. Pet (28 Items)
 26. Clocks (39 Items)
 27. School (59 Items)
 28. Lighting (21 Items)
 29. Workshop (24 Items)
 30. Home/Office Electronics (48 Items)
 31. Heating and Cooling (45 Items)
 32. Home Furniture (66 Items)
 33. Gym (54 Items)
 34. Sports / Camping (57 Items)
 35. Kitchen (65 Items)
 36. Outdoor Items (65 Items)
 37. Aroma Therapy (21 Items)
 38. Interior Design (54 Items)
 39. Exterior Design (39 Items)
 40. Laundry and Sewing (47 Items)
Group 1 - Potted Plants - (39 ITEMS)
Group 2 - Basic Instruments and Equipment - (41 ITEMS)
Group 3 - Intermediate Instruments - (28 ITEMS)
Group 4 - Advanced Instruments - (36 ITEMS)
Group 5 - Toys and Trinkets - (49 ITEMS)
Group 6 - Diner Set - (54 ITEMS)
Group 7 - Asian Items - (37 ITEMS)
Group 8 - Imperial Set - (28 ITEMS)
Group 9 - Rattan Set (60 ITEMS)
Group 10 - Antique Set (30 ITEMS)
Group 11 - Cute Set (50 ITEMS)
Group 12 - Glow in the Dark - (23 ITEMS)
Group 13 - Fun at the Beach - (63 ITEMS)
Group 14 - Arcade/Gaming Room - (49 ITEMS)
Group 15 - Throwback Items - (57 ITEMS)
Group 16 - Containers - (31 ITEMS)
Group 17 - Work/Office - (44 ITEMS)
Group 18 - Living Room Essentials - (65 ITEMS)
Group 19 - Large Kitchen Appliances - (38 ITEMS)
Group 20 - Small Kitchen Appliances - (52 ITEMS)
Group 21 - Bathroom Furnishings - (50 ITEMS)
Group 22 - Audio / Video - (44 ITEMS)
Group 23 - Bedroom - (55 ITEMS)
Group 24 - BeaPanda Families - (21 ITEMS)
Group 25 - Pet - (28 ITEMS)
Group 26 - Clocks - (39 ITEMS)
Group 27 - School - (59 ITEMS)
Group 28 - Lighting - (21 ITEMS)
Group 29 - Workshop - (24 ITEMS)
Group 30 - Home/Office Electronics - (48 ITEMS)
Group 31 - Heating and Cooling - (45 ITEMS)
Group 32 - Home Furniture - (72 ITEMS)
Group 33 - Gym - (54 ITEMS)
Group 34 - Sports / Camping - (57 ITEMS)
Group 35 - Kitchen - (65 ITEMS)
Group 36 - Outdoor Items - (65 ITEMS)
Group 37 - Aroma Therapy - (21 ITEMS)
Group 38 - Interior Design - (63 ITEMS)
Group 39 - Exterior Design - (39 ITEMS)
Group 40 - Laundry and Sewing - (47 ITEMS)
submitted by Ililad to ACTrade [link] [comments]

Hitler executed 84 German Generals. The 14 important ... Awesome Tank Battles - Michael Wittman Waffen SS Tank ... The Classroom Experiment (Ep.2) - YouTube 50cal vs Steel Beam - YouTube La guerre en couleur - La guerre des U-Boot - YouTube

60 Tweede Strategie-indicator Voor Binaire Opties . Laddertrades, waarbij de verschillende prijspunten zich op gelijke afstand van elkaar bevinden, betekenen dat er verschillende mogelijkheden zijn om resultaten te behalen. Hoewel pas recent gelanceerd, heeft Raceoption de marktvraag kunnen gebruiken om hun platform aan te passen om handelaren te geven wat ze willen. Hoe test je een strategie ... 60 Tweede Strategieën . 60 seconden transacties in binaire opties zijn zeker riskant omdat het heel moeilijk is om de prijs voor een minuut te voorspellen. & krijg controle over uw uitgaven voor goed! Deze makelaars zijn echter gereguleerd en hebben een vergunning in de landen waar ze hun hoofdkantoor hebben. Biedt dit mij een voordeel bij het gebruik van uw strategie? Voordat u ervoor kiest ... 60 tweede binêre opsies demo rekening geen deposito deur / Sondag 24 Mei, 2015 / Published in Uncategorized Is binêre opsies handel Australi... 5-ago-2019 - Esplora la bacheca "Tweed" di massimo su Pinterest. Visualizza altre idee su Moda uomo, Abbigliamento uomo, Stile uomo. 60 Tweede Binêre opsies strategie: Aangewys as die # 1 hulpmiddel vir 60 tweede binêre handel: voorspel breakouts met Binary Breakout V8.0 E...

[index] [3707] [2061] [2429] [593] [3718] [2439] [1661] [424] [6424] [4226]

Hitler executed 84 German Generals. The 14 important ...

https://ww2gravestone.com/84-german-generals-were-executed-by-hitler/ Nobody escaped the regime of Hitler, even those who served under him. Hitler executed 8... Please, like and share the video! Subscribe the channel Blog: http://www.farias615.com Instagram: https://www.instagram.com/farias615/ Channel of Wim Pelgrim, teacher of Dutch Language and literature and webcaster about everything blockchain. Les U-Boots allemand furent une composante majeure de la seconde bataille de l'Atlantique, qui dura jusqu'à la fin de la guerre. La stratégie de l'amiral Dön... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

#